Vyhláška č. 57/1958 Zb.Vyhláška o úplnom znení vládneho nariadenia č. 32/1954 Zb. o úprave niektorých pomerov členov národných výborov

Čiastka 22/1958
Platnosť od 08.10.1954 do11.06.1960
Účinnosť od 08.10.1954 do11.06.1960
Zrušený 65/1960 Zb.

OBSAH