Vyhláška č. 47/1958 Zb.Vyhláška o Dohovore medzi Československou republikou a Sväzom sovietskych socialistických republík o úprave štátneho občianstva osôb s dvojakým občianstvom

(v znení č. 71/1981 Zb., 436/2006 Z. z.)

Čiastka 18/1958
Platnosť od 28.08.1958
Účinnosť od 26.05.2006
Redakčná poznámka

Podľa svojho článku 10 Dohovor nadobudol účinnosť 21. júla 1958.