Vyhláška č. 46/1958 Zb.Vyhláška o Konzulárnom dohovore medzi Československou republikou a Sväzom sovietskych socialistických republík

Čiastka 18/1958
Platnosť od 28.08.1958 do06.09.1973
Účinnosť od 12.08.1958 do06.09.1973
Zrušený 143/1973 Zb.
Redakčná poznámka

Podľa svojho článku 24 Konzulárny dohovor nadobudol účinnosť 21. júla 1958.