Opatrenie č. 38/1958 Zb.Zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia o vedúcich odborov rád národných výborov

Čiastka 15/1958
Platnosť od 21.07.1958 do11.06.1960
Účinnosť od 01.07.1958 do11.06.1960
Zrušený 65/1960 Zb.
Redakčná poznámka

Schválené uznesením Národného zhromaždenia č. 65/1958 Zb. zo dňa 16. októbra 1958.