Opatrenie č. 31/1958 Zb.Zákonné opatrenie predsedníctva Národného zhromaždenia o ďalšej úprave odkladu platenia a úrokovania niektorých peňažných záväzkov členov jednotných roľníckych družstiev

Čiastka 12/1958
Platnosť od 20.06.1958
Účinnosť od 01.01.1958
Redakčná poznámka

Schválené uznesením Národného zhromaždenia č. 37/1958 Zb. zo dňa 3. júla 1958.

OBSAH