Nariadenie vlády č. 11/1958 Zb.Nariadenie o organizácii štátnej geologickej služby

(v znení č. 82/1967 Zb.)

Čiastka 3/1958
Platnosť od 31.03.1958 do30.06.1988
Účinnosť od 01.09.1967 do30.06.1988
Zrušený 52/1988 Zb.

11

Vládne nariadenie

z 21. marca 1958

o organizácii štátnej geologickej služby

Vláda Československej republiky nariaďuje so súhlasom prezidenta republiky podľa § 1 ústavného zákona č. 47/1950 Zb. o úpravách v organizácii verejnej správy:


§ 1

(1) Zriaďuje sa Ústredný geologický úrad (ďalej len „Úrad“) ako ústredný orgán štátnej správy pre odbor vykonávania geologického výskumu a prieskumu na celom štátnom území.

(2) Úrad je objektívnym orgánom vlády v otázkach ochrany prírodného nerastného bohatstva štátu a evidencie zásob ložísk nerastov.

§ 2

Úlohou Úradu je najmä:

a) zaisťovať podľa zásadných úloh vlády úlohy geologických výskumných a prieskumných prác na rozšírenie surovinovej základne a na zabezpečenie jednotlivých odvetví priemyslu preukázanými zásobami úžitkových nerastov;

b) koordinovať plán všetkých geologických výskumných a prieskumných prác okrem plánov úloh prevádzkovej geológie;

c) vydávať záväzné smernice a pokyny pre vykonávanie geologických výskumných a prieskumných prác a pre klasifikáciu zásob ložísk nerastov;

d) riadiť a vykonávať prostredníctvom jemu podriadených organizácií geologické výskumné a prieskumné práce;

e) odborne kontrolovať geologické práce vykonávané inými organizáciami;

f) zhromažďovať, posudzovať a evidovať výsledky geologických prác;

g) spolupôsobiť pri organizácii odborných a vysokých škôl vychovávajúcich odborníkov v odbore geológie, a pri rozmiesťovaní absolventov týchto škôl;

h) navrhovať vláde opatrenia potrebné podľa § 1 ods. 2;

i) plniť vo svojom odbore iné úlohy, ktoré mu uloží vláda.

§ 3

(1) Predsedu Úradu vymenúva a odvoláva vláda.

(2) Za riadnu činnosť Úradu zodpovedá jeho predseda vláde.

§ 4

Výpočty zásob ložísk nerastov kontroluje, posudzuje a schvaľuje Komisia pre klasifikáciu zásob ložísk nerastných surovín, ktorá sa podriaďuje vláde.

§ 5

Úlohy úradu, jeho organizáciu a vzťahy k podriadeným organizáciám bližšie vymedzí štatút, ktorý na návrh predsedu Úradu vydá vláda.

§ 6

Ústredný ústav geologický zriadený vládnym nariadením č. 58/1953 Zb. o Vládnom výbore pre geológiu a Ústrednom ústave geologickom, je výskumným ústavom Úradu a vzťahujú sa naň všeobecné predpisy o zriaďovaní a zrušovaní výskumných ústavov, útvarov technického rozvoja a výskumných a pokusných pracovísk.

§ 7

Vládny výbor pre geológiu zriadený vládnym nariadením č. 58/1953 Zb. sa zrušuje.


§ 8

(1) Zrušuje sa vládne nariadenie č. 58/1953 Zb.

(2) Ustanovenia zákona č. 43/1955 Zb. o československých kúpeľoch a žriedlach a zákona č. 40/1956 Zb. o štátnej ochrane prírody zostávajú nedotknuté.

(3) Nedotknutá zostáva pôsobnosť náležiaca štátnej banskej správe podľa zákona č. 41/1957 Zb. o využití nerastného bohatstva (banského zákona).

§ 9

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. aprílom 1958; vykonajú ho všetci členovia vlády.


Novotný v. r.

Široký v. r.

Dolanský v. r.

Kopecký v. r.

Inž. Jankovcová v. r.

Poláček v. r.

Barák v. r.

Inž. Šimůnek v. r.

Dr. Kyselý v. r.

Plojhar v. r.

Dr. Šlechta v. r.

Bakuľa v. r.

David v. r.

Ďuriš v. r.

Krajčír v. r.

Krosnář v. r.

Machačová v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Tesla v. r.

Uher v. r.

Beran v. r.

Jonáš v. r.

Reitmajer v. r.

Dr. Škoda v. r.

Inž. Černý v. r.

Dvořák v. r.

Dr. Kahuda v. r.

Generál plukovník Lomský v. r.

Dr. Neuman v. r.

Ouzký v. r.

Pospíšil v. r.

Inž. Púčik v. r.

Dr. Vlasák v. r.

Zatloukal v. r.