Vyhláška č. 67/1957 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o zmene v okruhu zmluvných strán viazaných Protokolom o doložkách o rozhodcovi

Čiastka 32/1957
Platnosť od 09.12.1957
Účinnosť od 24.12.1957
Redakčná poznámka

Protokol nadobudol pre Írsko účinnosť 11. apríla 1957.