Vyhláška č. 22/1957 Zb.Vyhláška Ústrednej správy pre bytovú a občiansku výstavbu, ktorou sa určujú orgány rád ďalších miestnych národných výborov ako stavebný úrad prvej stolice

Čiastka 11/1957
Platnosť od 29.04.1957
Účinnosť od 01.10.1965

OBSAH