Nariadenie vlády č. 8/1956 Zb.Nariadenie o odovzdaní a prevzatí dokončených stavieb alebo ich častí a o povolení na ich uvedenie do trvalej prevádzky (užívania)

(v znení č. 69/1958 Zb.)

Čiastka 6/1956
Platnosť od 28.03.1956 do30.09.1976
Účinnosť od 01.01.1959 do30.09.1976
Zrušený 50/1976 Zb.
Redakčná poznámka

Na základe § 7 predpisu č. 34/1958 Zb. sa podľa § 26 vládneho nariadenia č. 8/1956 Zb. o odovzdaní a prevzatí dokončených stavieb a o povolení na ich uvedenie do trvalej prevádzky (užívania), z výkonných orgánov okresných národných výborov prenáša na výkonné orgány mies...

8

Vládne nariadenie

z 22. februára 1956

o odovzdaní a prevzatí dokončených stavieb alebo ich častí a o povolení na ich uvedenie do trvalej prevádzky (užívania)

Vláda Československej republiky nariaďuje podľa § 15 ods. 1 zákona č. 12/1955 Zb.:


Prvá časť

Základné ustanovenia

§ 1

(1) Úlohou všetkých orgánov zúčastnených na investičnej výstavbe je zabezpečiť kvalitným, hospodárnym a rýchlym uskutočnením investičnej výstavby hospodársky účelné a technicky správne využívanie investičných prostriedkov a sústavne zabezpečovať a preverovať súlad vykonávaných prác a dodávok so štátnym plánom rozvoja národného hospodárstva, so schválenou projektovou a rozpočtovou dokumentáciou, s dojednanými hospodárskymi zmluvami a so všetkými všeobecne záväznými predpismi upravujúcimi výstavbu a prevádzku (užívanie) novobudovaných, rozširovaných alebo rekonštruovaných stavieb a objektov.

(2) Splnenie uvedených požiadaviek vyžaduje tiež všestranné zhodnotenie vykonaných investičných prác a dodávok po dokončení každej stavby alebo jej ucelenej časti. Týmto nariadením sa preto upravuje:

a) odovzdanie a prevzatie všetkých dokončených stavieb alebo ich ucelených častí medzi investorom a jeho dodávateľmi;

b) vykonanie skúšobnej prevádzky, pokiaľ to povaha stavby vyžaduje;

c) uvedenie dokončených stavieb alebo ich prevádzkovo ucelených častí do trvalej prevádzky (užívania).

§ 2

Rozsah platnosti nariadenia

(1) Ustanovenia tohto nariadenia sa vzťahujú na stavby zaradené do štátneho plánu investičnej výstavby a prevádzané dodávateľským spôsobom; ustanovenia štvrtej časti o uvedení dokončených stavieb alebo ich prevádzkovo ucelených častí do trvalej prevádzky (užívania) sa vzťahujú na všetky stavby, teda i na stavby prevádzané investorom vo vlastnej réžii a na stavby nezaradené do štátneho plánu investičnej výstavby.

(2) Ustanovenia druhej časti tohto nariadenia o odovzdaní a prevzatí dokončených stavieb alebo ich ucelených častí a ustanovenia tretej časti o skúšobnej prevádzke sa vzťahujú aj na generálne opravy zadávané organizáciami štátneho socialistického sektora, ak sú na tieto generálne opravy potrebné stavebné alebo montážne práce vykonávané dodávateľským spôsobom.

(3) Pre stavby a generálne opravy, ktoré prevádzajú organizácie štátneho socialistického sektora ako investori vo vlastnej réžii, ako i pre stavby prevádzané z prostriedkov riaditeľských fondov, upravia spôsob odovzdania a prevzatia a vykonávanie skúšobnej prevádzky vykonávacími predpismi (§ 29 ods. 1) podľa zásad druhej a tretej časti tohto nariadenia jednotlivé ministerstvá.

Druhá časť - Zrušená od 1. 1. 1959.

Tretia časť

Skúšobná prevádzka

§ 13

(1) Účelom skúšobnej prevádzky je najmä:

a) podrobne zoznámiť prevádzkových pracovníkov so všetkým zariadením a zabezpečiť jeho spoľahlivú obsluhu;

b) dosiahnuť plynulú, hospodárnu a spoľahlivú prevádzku zariadenia podľa podmienok projektu a zmluvy o dodávke zariadenia;

c) zistiť chyby a nedostatky, ktoré sa neprejavili pri odovzdaní a prevzatí podľa druhej časti tohto nariadenia, a odstrániť ich;

d) zabezpečiť všetky ostatné podmienky pre uvedenie zariadenia do trvalej prevádzky.

(2) Skúšobná prevádzka sa vykonáva len vtedy, ak je predpísaná technickými normami, technickými preberacími podmienkami alebo vykonávacími predpismi jednotlivých ministerstiev (§ 29 ods. 1) alebo ak to určí v jednotlivých prípadoch orgán nadriadený investorovi. Týmito normami, podmienkami a predpismi, prípadne rozkazom orgánu nadriadeného investorovi spravuje sa aj doba trvania skúšobnej prevádzky, podmienky a spôsob jej vykonávania.

§ 14

(1) Skúšobnú prevádzku komplexne vyskúšaného a prevzatého zariadenia vykonáva investor. Ak je užívateľom dokončenej stavby alebo jej prevádzkovo ucelenej časti iná organizácia, vykonáva skúšobnú prevádzku táto organizácia (prevádzateľ). Pred začatím skúšobnej prevádzky je investor (prevádzateľ) povinný zadovážiť si predpísané povolenia (znalecké posudky) orgánov štátnej správy a orgánov inšpekcie práce (§ 27 ods. 1).

(2) Dodávateľ stavebných a montážnych prác, dodávatelia hlavných zariadení a poddodávatelia sú povinní zúčastniť sa na žiadosť investora (prevádzateľa) a na jeho náklad skúšobnej prevádzky a poskytnúť mu pri nej technickú pomoc v rozsahu dohodnutom v hospodárskej zmluve.

(3) Skúšobnej prevádzky je povinný zúčastniť sa na žiadosť investora aj generálny projektant; náklady spojené s jeho účasťou uhradzuje príslušná projektová organizácia.

(4) Dodávatelia stavebných a montážnych prác, dodávatelia zariadení, a poddodávatelia, o účasť ktorých investor (prevádzateľ) nepožiadal, sú oprávnení zúčastniť sa skúšobnej prevádzky na vlastný náklad.

(5) Investor (prevádzateľ) je povinný viesť o priebehu skúšobnej prevádzky denné záznamy.

(6) Náklady spojené so skúšobnou prevádzkou, s výnimkou nákladov uvedených v odsekoch 3 a 4, uhradzuje investor (prevádzateľ).

Štvrtá časť

Uvedenie do trvalej prevádzky (užívania)

§ 15

Spoločné ustanovenia

(1) Dokončené stavby alebo ich prevádzkovo ucelené časti možno uviesť do trvalej prevádzky (užívania) až po ich odovzdaní a prevzatí podľa ustanovení druhej časti tohto nariadenia, prípadne po vykonaní skúšobnej prevádzky podľa ustanovení tretej časti, ak sa zistilo, že sú splnené tiež všetky ostatné podmienky nutné na ich uvedenie do trvalej prevádzky (užívania) a ak kompetentné orgány (odsek 2) dali na to povolenie.

(2) Povolenie na uvedenie do trvalej prevádzky (užívania) vydávajú:

a) vláda (§ 16 ods. 1);

b) jednotliví ministri (vedúci ústredných úradov), do pôsobnosti ktorých stavba patrí, alebo orgány nimi poverené (§ 25);

c) odbory pre výstavbu rád národných výborov (§ 26).

(3) Orgány uvedené v odseku 2 vydávajú povolenia na základe zistenia a posudku nimi poverených odborných komisií alebo iných orgánov o spôsobilosti stavby alebo jej prevádzkovo ucelenej časti na uvedenie do trvalej prevádzky (užívania).

(4) Predsedovia odborných komisií alebo iné orgány poverené podľa odseku 3 vykonaním konania na mieste výstavby sú oprávnení vydávať ihneď po ukončení tohto konania predbežné povolenie na uvedenie stavby alebo jej prevádzkovo ucelenej časti do trvalej prevádzky (užívania); pri stavbách uvedených v § 26 prislúcha vydanie predbežného povolenia pracovníkovi odboru pre výstavbu rady národného výboru, poverenému vykonaním konania na mieste stavby. Vydanie predbežného povolenia sa musí uviesť v zápisnici o tomto konaní (§ 22).

(5) Podnet na začatie konania o uvedení stavby alebo jej prevádzkovo ucelenej časti do trvalej prevádzky (užívania) dáva vždy investor alebo jeho nadriadený orgán. Povolenie na uvedenie do trvalej prevádzky (užívania) sa vydáva prevádzateľovi, ktorý je účastníkom tohto konania.

Povolenie vlády

§ 16

(1) Vláda vydáva povolenie na uvedenie do trvalej prevádzky (užívania) pri stavbách alebo ich prevádzkovo ucelených častiach, uvedených v zozname, ktorý každoročne zostavuje Štátny výbor pre výstavbu po dohode so Štátnym úradom plánovacím a ktorý vláda schvaľuje.

(2) Vláda vydáva povolenie podľa odseku 1 na základe posudku odborných komisií, ktoré vymenúva podľa potreby buď ako stále komisie pre jednotlivé druhy stavieb alebo menovite pre jednotlivé stavby.

§ 17

Ministerstvo (ústredný úrad) nadriadené investorovi oznámi Štátnemu výboru pre výstavbu najmenej 30 dní vopred, že stavba uvedená v zozname (§ 16 ods. 1) alebo jej prevádzkovo ucelená časť bude k určitému termínu pripravená na uvedenie do trvalej prevádzky (užívania), navrhne mu deň začatia povoľovacieho konania, ako i orgány a organizácie, ktoré majú sa na rokovanie odbornej komisie prizvať (§ 16 ods. 2).

§ 18

Investor je povinný pripraviť pre rokovanie komisie dokumentáciu potrebnú podľa povahy stavby, najmä:

a) prehľadnú správu o priebehu výstavby so zoznamom predkladanej dokumentácie,

b) všetku dokumentáciu prevzatú od dodávateľa (§ 5 ods. 4),

c) doklady o schválenej projektovej a rozpočtovej dokumentácii a potrebné povolenie za začatie stavby,

d) doklady o komplexnom vyskúšaní zmontovaného zariadenia,

e) zápisnice o odovzdaní a prevzatí jednotlivých objektov a celej stavby alebo jej častí od dodávateľov (§ 10),

f) doklady o prevzatí strojového zariadenia,

g) povolenia a podmienky odborných dozorných orgánov (§ 27 ods. 1),

h) záznamy o skúšobnej prevádzke,

i) porovnanie základných ukazovateľov projektu a rozpočtu s ukazovateľmi podľa skutočného stavu,

j) nevyhnutnú prevádzkovú dokumentáciu a doklady o organizačnom zabezpečení trvalej prevádzky.

§ 19

Predseda odbornej komisie je povinný prizvať na rokovanie investora, prevádzateľa, zástupcu odboru pre výstavbu rady krajského národného výboru, krajského hygienika, generálneho projektanta, dodávateľa stavebných a montážnych prác a dodávateľa hlavných zariadení. Okrem toho musí prizvať na rokovanie komisie o jednotlivých otázkach odborné dozorné orgány podľa platných predpisov, ak nebol už prv zadovážený ich písomný súhlas. Uvedené orgány pri rokovaní komisie overujú, či boli pri preberanej stavbe alebo jej časti splnené podmienky zabezpečujúce všeobecné záujmy (§ 27 ods. 1) uplatnené nimi pri vyjadrení k projektu alebo v priebehu prípravy a prevádzaní stavby.

§ 20

Odborná komisia má právo uložiť investorovi vykonanie skúšok zariadení alebo jednotlivých častí stavby, ak to považuje za potrebné pre posúdenie spôsobilosti stavby na uvedenie do trvalej prevádzky (užívania). Predseda komisie môže prizvať na konzultáciu expertov, ak je to potrebné na objasnenie špeciálnych otázok.

§ 21

(1) Do trvalej prevádzky sa nesmú uvádzať stavby alebo ich prevádzkovo ucelené časti, ktoré nezabezpečujú plynulú, bezpečnú a hospodárnu prevádzku. Odborná komisia posudzuje spôsobilosť stavby alebo jej prevádzkovo ucelenej časti na uvedenie do trvalej prevádzky (užívania) na základe predloženej dokumentácie, výsledkov vykonaných skúšok a skúšobnej prevádzky, prehliadky na mieste, na základe zistenia, že vykonané práce a dodávky zariadenia investor riadne prevzal od dodávateľov a pri výrobných objektoch aj na základe zistenia, že na inštalovanom zariadení možno dosiahnuť výkony a vyrábať všetky výrobky podľa predpokladov projektu.

(2) Ak zistí odborná komisia pri stavbe alebo jej prevádzkovo ucelenej časti nedostatky a ak je toho názoru, že napriek tomu možno uviesť stavbu do trvalej prevádzky (užívania), určí opatrenia a lehoty, v ktorých je investor povinný zabezpečiť odstránenie týchto nedostatkov. Ak sú na odstránenie nedostatkov potrebné opatrenia, ktorých vykonanie nemôže podľa platných predpisov zabezpečiť investor alebo jeho nadriadený orgán, predloží komisia návrh týchto opatrení prostredníctvom Štátneho výboru pre výstavbu vláde.

§ 22

Zápisnica o povoľovacom konaní

(1) O povoľovacom konaní spíše odborná komisia zápisnicu, ktorá obsahuje najmä:

a) stručný opis a hlavné údaje o stavbe alebo o jej prevádzkovo ucelenej časti, ktorá sa má uviesť do trvalej prevádzky (užívania);

b) porovnanie stavby so schválenou projektovou a rozpočtovou dokumentáciou z hľadiska hotovosti a úplnosti a súpis zistených odchýlok a nedorobkov;

c) posúdenie akosti vykonaných prác a dodávok zariadení vzhľadom na schválený projekt a súpis zistených chýb;

d) porovnanie zistenej technickej výkonnosti stavby s predpokladmi projektu a posúdenie, či stavba splňuje podmienky pre dosiahnutie projektovanej a plánovanej kapacity;

e) posúdenie pripravenosti stavby na trvalú prevádzku, najmä pokiaľ ide o zabezpečenie nevyhnutných kvalifikovaných pracovníkov, pomocných zariadení, dopravy, kooperačných vzťahov, surovín, energie, vody pomocných hmôt a pod.;

f) posúdenie, či stavba a jej jednotlivé časti zodpovedajú všetkým platným predpisom (bezpečnostným, hygienickým, protipožiarnym a iným);

g) zhodnotenie celkového priebehu stavby, najmä aj z hľadiska plánovaných lehôt a z hľadiska zistených chýb a nedostatkov, ktoré sa pri výstavbe vyskytli;

h) porovnanie základných ukazovateľov a parametrov projektu s výsledkami, ktoré sa skutočne dosiahli, a technicko-hospodárske zhodnotenie investície a projektu vzhľadom na tieto výsledky;

i) celkové závery komisie o spôsobilosti stavby na uvedenie do trvalej prevádzky (užívania), predbežné povolenie (§ 15 ods. 4) a jeho podmienky, najmä opatrenie a lehoty na odstránenie zistených nedostatkov, prípadne odmietnutie predbežného povolenia s uvedením dôvodov, ako aj ďalšie závery a návrhy komisie;

j) podpisy členov odbornej komisie a investora (prevádzateľa).

(2) Pri rôznosti názorov medzi jednotlivými členmi komisie určí znenie zápisnice predseda komisie; v tomto prípade sa k zápisnici pripoja ako prílohy písomné vyhlásenia tých členov komisie, ktorí s určeným znením zápisnice nesúhlasia. To platí obdobne, ak nesúhlasí so znením zápisnice dodávateľ alebo investor (prevádzateľ), prípadne niektorý z orgánov prizvaných podľa § 19.

(3) Odpis zápisnice dostane investor a prevádzateľ, ako aj ich nadriadené ministerstvá (ústredné úrady).

§ 23

(1) Predseda odbornej komisie predloží zápisnicu spolu s návrhom komisie na vydanie konečného povolenia na uvedenie stavby alebo jej prevádzkovo ucelenej časti do trvalej prevádzky (užívania) alebo s návrhom odmietnutia tohto povolenia a s návrhmi potrebných opatrení Štátnemu výboru pre výstavbu.

(2) Ak má minister (vedúci ústredného úradu) nadriadený investorovi (prevádzateľovi) námietky proti obsahu zápisnice, predloží ich prostredníctvom Štátneho výboru pre výstavbu vláde najneskoršie do 10 dní odo dňa doručenia zápisnice ministerstvu.

(3) Štátny výbor pre výstavbu predloží vláde najneskoršie do 30 dní správu o výsledku činnosti odbornej komisie a o prípadných námietkach ministra (vedúceho ústredného úradu) spolu so svojimi návrhmi opatrení.

(4) Vláda rozhodne, od kedy a za akých podmienok sa stavba alebo jej prevádzkovo ucelená časť uvádza do trvalej prevádzky (užívania).

§ 24

Osobné náklady členov odborných komisií a iných účastníkov konania uhrádzajú organizácie, v ktorých sú zamestnaní. Ostatné náklady spojené s konaním o uvedení stavby alebo jej prevádzkovo ucelenej časti do trvalej prevádzky (užívania) uhradzuje investor.

Povolenia ministerstiev alebo nimi poverených orgánov

§ 25

(1) Jednotliví ministri (vedúci ústredných úradov) alebo orgány nimi poverené vydávajú povolenia na uvedenie do trvalej prevádzky (užívania) pri všetkých stavbách alebo ich prevádzkovo ucelených častiach, ktoré sa prevádzajú v ich pôsobnosti, pokiaľ vydanie tohto povolenia nie je vyhradené vláde alebo odborom pre výstavbu rád národných výborov.

(2) Vydávanie povolení na uvedenie do trvalej prevádzky (užívania) v pôsobnosti jednotlivých ministerstiev (ústredných úradov) a konanie s tým spojené upravia podľa zásad obsiahnutých v §§ 16 až 24 vykonávacie predpisy (§ 29 ods. 1), ktoré vydajú jednotliví ministri (vedúci ústredných úradov).

Povolenie odborov pre výstavbu rád národných výborov

§ 26

(1) Odbory pre výstavbu rád národných výborov vydávajú povolenia na uvedenie stavieb alebo ich prevádzkovo ucelených častí do trvalej prevádzky (užívania):

a) pri obytných stavbách a objektoch, s výnimkou stavieb a objektov budovaných ako súčasť výrobných, dopravných alebo iných závodov na pozemkoch vymedzených pre tieto závody, s výnimkou obytných objektov budovaných na území vyhradenom pre ozbrojené sily a s výnimkou samostatných obytných objektov budovaných v zariadeniach orgánov ozbrojených síl;

b) pri krajsky plánovaných stavbách, včítane obytných stavieb a objektov;

c) pri stavbách masových organizácií, družstiev a súkromných stavebníkov bez ohľadu na druh a miesto stavby.

(2) Odbory pre výstavbu rád národných výborov sú povinné zabezpečiť začatie konania o vydaní povolenia na uvedenie do trvalej prevádzky (užívania) najneskoršie do 7 dní odo dňa, keď stavba alebo jej prevádzkovo ucelená časť bude podľa hlásenia investora pripravená na uvedenie do trvalej prevádzky (užívania). Toto hlásenie musí investor predložiť odboru pre výstavbu rady kompetentného národného výboru písomne najmenej 15 dní pred dokončením stavby alebo jej prevádzkovo ucelenej časti. Odbor pre výstavbu vydá rozhodnutie o uvedení do trvalej prevádzky (užívania) najneskoršie do 15 dní odo dňa podpísania zápisnice o konaní.

(3) Vydávanie povolení na uvedenie do trvalej prevádzky (užívania) odbormi pre výstavbu rád národných výborov a konanie s tým spojené upravia podľa zásad obsiahnutých v §§ 16 až 24 vykonávacie predpisy (§ 29 ods. 1), ktoré vydá Ústredná správa pre bytovú a občiansku výstavbu so súhlasom Štátneho výboru pre výstavbu. Tieto predpisy vymedzia podrobnejšie aj pôsobnosť odborov pre výstavbu rád národných výborov jednotlivých stupňov a nevyhnutnú účasť ostatných orgánov pri povoľovacom konaní.


Piata časť

Záverečné a prechodné ustanovenia

§ 27

(1) Pokiaľ sú predpísané na uvedenie stavby alebo jej časti do prevádzky (užívania) povolenia (znalecké posudky) iných orgánov štátnej správy (orgánov odborného technického dozoru, orgánov hygienickej a protiepidemickej služby, orgánov vodohospodárskych, dopravných, bezpečnostných a iných) a orgánov inšpekcie práce, je investor povinný si ich zadovážiť, ak sa vykonáva skúšobná prevádzka, už pri odovzdaní a prevzatí podľa druhej časti tohto nariadenia. Ak sa nevykonáva skúšobná prevádzka, musia sa príslušné povolenia zadovážiť najneskoršie v priebehu konania o uvedení stavby alebo jej prevádzkovo ucelenej časti do trvalej prevádzky (užívania) podľa štvrtej časti tohto nariadenia.

(2) Zrušujú sa predpisy o povolení na užívanie stavieb, najmä ustanovenia § 10 ods. 4 zákona č. 280/1949 Zb., o územnom plánovaní a výstavbe obcí, § 23 vládneho nariadenia č. 93/1950 Zb., o výstavbe obcí, ako aj vykonávacie predpisy k týmto ustanoveniam.

§ 28

Trovy na konanie o odovzdaní a prevzatí dokončených stavieb alebo ich častí, včítane komplexného vyskúšania, náklady na skúšobnú prevádzku, náklady na uvedenie do trvalej prevádzky (užívania) a trovy na konanie s tým spojené sa uhradzujú podľa predpisov, ktoré vydá Ministerstvo financií.

§ 29

(1) Jednotlivé ministerstvá (ústredné úrady) nadriadené investorom vydajú po dohode so Štátnym výborom pre výstavbu najneskoršie do 1. septembra 1956 vykonávacie predpisy k ustanoveniam § 2 ods. 3, k druhej a tretej časti a k § 25, a to s prihliadnutím na povahu a na zvláštne potreby stavieb, prevádzaných v ich pôsobnosti. Ústredná správa pre bytovú a občiansku výstavbu vydá so súhlasom Štátneho výboru pre výstavbu vykonávacie predpisy k ustanoveniam § 26.

(2) Do 1. septembra 1956 musia sa upraviť základné podmienky dodávok, pokiaľ ide o odovzdanie a prevzatie dokončených stavebných a montážnych prác tak, aby boli v zhode s ustanoveniami druhej časti tohto nariadenia.

§ 30

(1) Toto nariadenie sa vzťahuje na stavby alebo ich časti, ktoré sa dokončia po 31. auguste 1956.

(2) Pri stavbách dokončených pred 1. septembrom 1956, pokiaľ pri nich sa nevykonalo prevzatie a odovzdanie, ako i uvedenie do prevádzky (užívania) podľa doterajších predpisov, vykoná sa príslušné konanie zjednodušeným spôsobom podľa smerníc, ktoré vydá Štátny výbor pre výstavbu.

§ 31

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. septembrom 1956; vykonajú ho všetci členovia vlády.


Zápotocký v. r.

Široký v. r.

Dolanský v. r.

Gen. arm. dr. Čepička v. r.

Kopecký v. r.

Inž. Jankovcová v. r.

Poláček v. r.

Dr. Škoda v. r.

Barák v. r.

Inž. Šimůnek v. r.

Dr. Kyselý v. r.

Plojhar v. r.

Dr. Šlechta v. r.

Bakuľa v. r.

David v. r.

Ďuriš v. r.

Krajčír v. r.

Krosnář v. r.

Krutina v. r.

Machačová v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Štoll v. r.

Tesla v. r.

Uher v. r.

Beran v. r.

Jonáš v. r.

Reitmajer v. r.

Smida v. r.

Dr. Bartuška v. r.

Bukal v. r.

Dvořák v. r.

Dr. Kahuda v. r.

Málek v. r.

Maurer v. r.

Dr. Neuman v. r.

Ouzký v. r.

Pospíšil v. r.

Inž. Púčik v. r.

Dr. Vlasák v. r.

Zatloukal v. r.