Nariadenie vlády č. 8/1956 Zb.Nariadenie o odovzdaní a prevzatí dokončených stavieb alebo ich častí a o povolení na ich uvedenie do trvalej prevádzky (užívania)

Čiastka 6/1956
Platnosť od 28.03.1956 do30.09.1976
Účinnosť od 01.09.1956 do31.12.1958
Zrušený 50/1976 Zb.
Redakčná poznámka

Na základe § 7 predpisu č. 34/1958 Zb. sa podľa § 26 vládneho nariadenia č. 8/1956 Zb. o odovzdaní a prevzatí dokončených stavieb a o povolení na ich uvedenie do trvalej prevádzky (užívania), z výkonných orgánov okresných národných výborov prenáša na výkonné orgány mies...