Vyhláška č. 74/1956 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dopravnej dohode medzi Československou republikou a Poľskou ľudovou republikou z 13. januára 1956

Čiastka 39/1956
Platnosť od 30.12.1960
Účinnosť od 14.01.1961
Redakčná poznámka

Podľa svojho článku 27 dopravná dohoda s prílohou nadobudla účinnosť dňom výmeny ratifikačných listín, t. j. 14. septembrom 1956.