Nariadenie č. 51/1956 Zb.Nariadenie o plavebnej bezpečnosti na vnútrozemských vodách

Čiastka 27/1956
Platnosť od 23.11.1956 do31.03.1970
Účinnosť od 23.11.1956 do31.03.1970
Zrušený 3/1970 Zb.
Redakčná poznámka

Pre SR stratila platnosť podľa vyhlášky MDPT SR č. 3/1970 Zb. s účinnosťou od 1. apríla 1970. Predpis bol opätovne zrušený vyhláškou č. 155/1973 Zb. s účinnosťou od 1. januára 1974.