Opatrenie č. 30/1956 Zb.Zákonné opatrenie o úprave platových pomerov učiteľov a vychovávateľov

(v znení č. 65/1965 Zb.)

Čiastka 17/1956
Platnosť od 31.07.1956 do31.08.1978
Účinnosť od 01.01.1966 do31.08.1978
Zrušený 63/1978 Zb.
Redakčná poznámka

Schválené uznesením Národného zhromaždenia č. 37/1956 Zb. zo dňa 1. augusta 1956.