Opatrenie č. 26/1956 Zb.Zákonné opatrenie o zjednotení disciplinárnych predpisov v odbore Ministerstva spojov

Čiastka 15/1956
Platnosť od 07.07.1956 do31.12.1965
Účinnosť od 07.07.1956 do31.12.1965
Zrušený 65/1965 Zb.
Redakčná poznámka

Schválené uznesením Národného zhromaždenia č. 37/1956 Zb. zo dňa 1. augusta 1956.

OBSAH