Opatrenie č. 20/1956 Zb.Zákonné opatrenie, ktorým sa mení a doplňuje zákon č. 53/1954 Zb., o ľudových družstvách a o družstevných organizáciách

Čiastka 13/1956
Platnosť od 19.06.1956 do30.06.1964
Účinnosť od 01.06.1956 do30.06.1964
Zrušený 109/1964 Zb.
Redakčná poznámka

Schválené uznesením Národného zhromaždenia č. 37/1956 Zb. zo dňa 1. augusta 1956.

OBSAH