Opatrenie č. 12/1956 Zb.Zákonné opatrenie predsedníctva Národného zhromaždenia o zrušení Jednotného fondu pracujúcich

Čiastka 8/1956
Platnosť od 28.04.1956
Účinnosť od 28.04.1956
Redakčná poznámka

Schválené uznesením Národného zhromaždenia č. 37/1956 Zb. zo dňa 1. augusta 1956.

OBSAH