Vyhláška č. 66/1955 Zb.Vyhláška o zmenách v okruhu zmluvných strán, viazaných Protokolom o doložkách o rozsudičovi

Čiastka 36/1955
Platnosť od 31.12.1955
Účinnosť od 15.01.1956
Redakčná poznámka

Protokol pre Izrael nadobudol účinnosť 13. januára 1952.