Opatrenie č. 63/1955 Zb.Zákonné opatrenie o súdnej exekúcii odpísaním z účtu v peňažnom ústave

Čiastka 35/1955
Platnosť od 29.12.1955 do31.03.1964
Účinnosť od 01.01.1956 do31.03.1964
Zrušený 99/1963 Zb.
Redakčná poznámka

Schválené uznesením Národného zhromaždenia č. 4/1956 Zb. zo dňa 9. februára 1956.

OBSAH