Opatrenie č. 62/1955 Zb.Zákonné opatrenie o prechodnej úprave premlčania niektorých peňažných pohľadávok.

Čiastka 35/1955
Platnosť od 29.12.1955
Účinnosť od 31.12.1955

OBSAH