Nariadenie č. 60/1955 Zb.Nariadenie ministra financií o správnych poplatkoch

(v znení č. 71/1956 Zb.)

Čiastka 34/1955
Platnosť od 23.12.1955 do31.12.1960
Účinnosť od 01.01.1957 do14.08.1957
Zrušený 160/1960 Zb.