Opatrenie č. 59/1955 Zb.Zákonné opatrenie o platových pomeroch sudcov, prokurátorov a právnych čakateľov (platový poriadok)

Čiastka 33/1955
Platnosť od 15.12.1955 do31.12.1969
Účinnosť od 06.07.1961 do31.12.1969
Zrušený 156/1969 Zb.
Redakčná poznámka

Schválené uznesením Národného zhromaždenia č. 4/1956 Zb. zo dňa 9. februára 1956.