Nariadenie č. 37/1955 Zb.Nariadenie ministra spravodlivosti, ktorým sa určuje výška zákonných úrokov z omeškania

Čiastka 20/1955
Platnosť od 13.08.1955 do31.03.1964
Účinnosť od 13.08.1955 do31.03.1964
Zrušený 40/1964 Zb.

OBSAH