Nariadenie vlády č. 30/1955 Zb.Nariadenie o Vládnom výbore pre výskum a mierové využitie atómovej energie a o Ústave jadernej fyziky

(v znení č. 19/1956 Zb.)

Čiastka 15/1955
Platnosť od 30.06.1955 do31.12.1992
Účinnosť od 16.06.1956 do31.12.1992
Zrušený 599/1992 Zb.

OBSAH

30

Vládne nariadenie

z 10. júna 1955

o Vládnom výbore pre výskum a mierové využitie atómovej energie a o Ústave jadernej fyziky

Vláda Československej republiky nariaďuje so súhlasom prezidenta republiky podľa § 1 ústavného zákona č. 47/1950 Zb., o úpravách v organizácii verejnej správy, a podľa § 15 ods. 1 zákona č. 12/1955 Zb., o štátnom pláne rozvoja národného hospodárstva Československej republiky na rok 1955:


§ 3

(1) Pre uskutočňovanie výskumu a využitia atómovej energie pre mierové účely sa zriaďuje Ústav jadernej fyziky (ďalej len „ústav“). Ústav jadernej fyziky sa začleňuje do Československej akadémie vied ako jej ústav.

(2) Úlohou ústavu je

a) uskutočňovať základný a aplikovaný výskum v odbore jadernej fyziky, rádiochémie a jadernej energetiky, zameraný najmä na využitie výsledkov v energetickom hospodárstve Československej republiky, ako aj vo vede a v praxi iných odborov, najmä v priemysle, v pôdohospodárstve a v zdravotníctve;

b) starať sa o rýchle prevádzanie získaných vedeckých poznatkov, výsledkov výskumu, technických a výrobných skúseností do praxe, najmä v oblasti využitia rádioizotópov;

c) vyrábať rádioizotópy a rádioaktívne zlúčeniny za účelom ich širokého využitia vo vede a v jednotlivých odvetviach národného hospodárstva Československej republiky;

d) vychovávať vedeckých ašpirantov v odboroch jadernej fyziky, rádiochémie a jadernej energetiky;

e) vydávať odborné publikácie z odboru výskumu a mierového využitia atómovej energie.

§ 4

(1) Činnosť ústavu riadi vládny výbor.

(2) Na čele ústavu je riaditeľ. Riaditeľa ústavu a jeho námestníkov vymenúva a odvoláva vláda na návrh vládneho výboru.

(3) Ústav je samostatnou rozpočtovou organizáciou.

(4) Podrobnosti o organizácii a úlohách ústavu určí štatút, ktorý vydá vládny výbor.

§ 5

(1) Na ústav sa nevzťahujú ustanovenia zákona č. 14/1955 Zb., o zriaďovaní a zrušovaní výskumných ústavov, útvarov technického rozvoja a výskumných a pokusných pracovísk.

(2) Pracovné a platové pomery zamestnancov ústavu upraví vláda.


§ 6

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykonajú ho všetci členovia vlády.


Zápotocký v. r.

Široký v. r.

Dr. Dolanský v. r.

Gen. arm. dr. Čepička v. r.

Kopecký v. r.

Inž. Jankovcová v. r.

Dr. Škoda v. r.

Barák v. r.

Inž. Šimůnek v. r.

Dr. Kyselý v. r.

Plojhar v. r.

Dr. Šlechta v. r.

David v. r.

Ďuriš v. r.

Krajčír v. r.

Krosnář v. r.

Machačová v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Poláček v. r.

Štoll v. r.

Uher v. r.

Beran v. r.

Jonáš v. r.

Reitmajer v. r.

Smida v. r.

Dr. Bartuška v. r.

Dvořák v. r.

Dr. Kahuda v. r.

Málek v. r.

Maurer v. r.

Dr. Neuman v. r.

Nosek v. r.

Pospíšil v. r.

Inž. Púčik v. r.

Dr. Vlasák v. r.