Nariadenie vlády č. 20/1955 Zb.Nariadenie o konaní vo veciach správnych (správny poriadok)

Čiastka 10/1955
Platnosť od 29.04.1955 do30.06.1960
Účinnosť od 01.07.1955 do30.06.1960
Zrušený 91/1960 Zb.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.07.1955 - 30.06.1960