Zákon č. 14/1955 Zb.Zákon o zriaďovaní a zrušovaní výskumných ústavov, útvarov technického rozvoja a výskumných a pokusných pracovísk

Čiastka 7/1955
Platnosť od 08.04.1955 do17.07.1963
Účinnosť od 08.04.1955 do17.07.1963
Zrušený 55/1963 Zb.

14

Zákon

z 23. marca 1955

o zriaďovaní a zrušovaní výskumných ústavov, útvarov technického rozvoja a výskumných a pokusných pracovísk

Národné zhromaždenie Československej republiky uznieslo sa na tomto zákone:


Výskumné ústavy a útvary technického rozvoja ústredných úradov a dobrovoľných organizácií

§ 1

(1) Ministri a vedúci ústredných úradov môžu zriaďovať a zrušovať v odbore svojej pôsobnosti:

a) výskumné ústavy (poprípade s pokusnými závodmi),

b) útvary technického rozvoja, ktorými sú skúšobné a kontrolné ústavy, dokumentačné ústavy a pokusné (vývojové) podniky.

Tieto opatrenia môžu robiť len so súhlasom vlády, vysloveným po vyjadrení Štátneho úradu plánovacieho, Ministerstva financií, Československej akadémie vied a tých ústredných úradov, ktorých pôsobnosti sa pracovný odbor ústavu alebo útvaru dotýka.

(2) Vo výnimočných prípadoch sa môžu zriadiť aj pobočky výskumných ústavov a útvarov technického rozvoja, avšak len mimo sídla týchto ústavov a útvarov; ustanovenie odseku 1 platí obdobne.

(3) Dobrovoľné organizácie môžu spôsobom uvedeným v odsekoch 1 a 2 zriaďovať a zrušovať svoje výskumné ústavy a ich pobočky.

§ 2

(1) Výskumné ústavy a útvary technického rozvoja ústredných úradov sú, s výnimkou pokusných (vývojových) podnikov, rozpočtovými organizáciami a tvoria v rámci príslušného rezortu samostatné organizačné jednotky.

(2) Pokusné (vývojové) podniky sú národnými podnikmi.

§ 3

(1) Podrobné vymedzenie odboru činnosti a organizačnú štruktúru jednotlivých výskumných ústavov a útvarov technického rozvoja ústredných úradov a ich zložiek (§ 2 ods. 1) určia organizačné poriadky, ktoré vydá v rámci systematizácie týchto ústavov a útvarov, poprípade v rámci vzorových organizačných štruktúr schválených vládou, kompetentný minister alebo vedúci ústredného úradu; organizačné poriadky výskumných ústavov dobrovoľných organizácií vydá vrcholný orgán príslušnej organizácie.

(2) Vo výskumných ústavoch a útvaroch technického rozvoja sa zriaďujú vedecké alebo technické rady; ich zloženie a pôsobnosť, ako i postavenie ich členov, budú upravené podľa zásad stanovených vládou v organizačných poriadkoch vydaných podľa odseku 1.

§ 4

Výskumné a pokusné (vývojové) pracoviská ústredných úradov

(1) Ministri a vedúci ústredných úradov môžu v podriadených podnikoch zriaďovať a zrušovať výskumné a pokusné (vývojové) pracoviská a konštrukčné vývojové kancelárie, pokiaľ je to nevyhnutne potrebné pre splnenie plánu výskumných a vývojových prác.

(2) Pracoviská uvedené v odseku 1 sú súčasťou podniku, v ktorom sú zriadené.

§ 5

Výskumné ústavy a laboratóriá vedeckých akadémií a vysokých škôl

(1) Československá akadémia vied a Slovenská akadémia vied zriaďujú výskumné a bádateľské ústavy po prejednaní so Štátnym úradom plánovacím a s Ministerstvom financií a so súhlasom vlády, vysloveným, pokiaľ ide o Slovenskú akadémiu vied, na návrh Sboru povereníkov.

(2) Ustanovenie odseku 1 sa vzťahuje aj na laboratóriá Československej akadémie vied a Slovenskej akadémie vied, pokiaľ sa majú zriadiť ako samostatné plánujúce jednotky.

(3) V súlade s potrebami rozvoja jednotlivých vedných odborov môžu kompetentní ministri zriaďovať podľa smerníc určených vládou vedeckovýskumné pracoviská vysokých škôl. Tieto pracoviská sú vedeckými ústavmi podľa § 16 zákona č. 58/1950 Zb., o vysokých školách.

(4) Na výskumné ústavy Československej akadémie pôdohospodárskych vied a na výskumné ústavy podriadené priamo Ministerstvu školstva sa vzťahujú ustanovenia §§ 1 až 3.


Záverečné ustanovenia

§ 6

Ministri a vedúci ústredných úradov (organizácií) sú povinní organizovať výskumné ústavy, útvary technického rozvoja a výskumné a pokusné (vývojové) pracoviská tak, aby pri zachovaní hospodárnosti sa zabezpečil najväčší rozvoj vedy a techniky a rýchle a účinné zavádzanie ich výsledkov do praxe.

§ 7

Tento zákon sa nevzťahuje na výskumné ústavy ministerstiev národnej obrany a vnútra ani na Ústredný ústav geologický.

§ 8

(1) Zrušuje sa zákon č. 261/1949 Zb., o organizácii výskumníctva a technického rozvoja, v znení predpisov ho meniacich a doplňujúcich.

(2) Výskumné ústavy, útvary technického rozvoja a výskumné a pokusné (vývojové) pracoviská, zriadené podľa zákona č. 261/1949 Zb., v znení zákona č. 185/1950 Zb., sa považujú za ústavy, útvary alebo pracoviská zriadené podľa tohto zákona.

§ 9

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykonajú ho všetci členovia vlády.


Zápotocký v. r.

Fierlinger v. r.

Široký v. r.

Dr. Dolanský v. r.

Gen. arm. dr. Čepička v. r.

Kopecký v. r.

Inž. Jankovcová v. r.

Dr. Škoda v. r.

Barák v. r.

Inž. Šimůnek v. r.

Dr. Kyselý v. r.

Plojhar v. r.

Dr. Šlechta v. r.

David v. r.

Ďuriš v. r.

Krajčír v. r.

Krosnář v. r.

Machačová v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Poláček v. r.

Štoll v. r.

Uher v. r.

Beran v. r.

Jonáš v. r.

Reitmajer v. r.

Smida v. r.

Dr. Bartuška v. r.

Dvořák v. r.

Dr. Kahuda v. r.

Málek v. r.

Maurer v. r.

Dr. Neuman v. r.

Nosek v. r.

Pospíšil v. r.

Inž. Púčik v. r.