Zákon č. 53/1954 Zb.Zákon o ľudových družstvách a o družstevných organizáciách

(v znení č. 20/1956 Zb.)

Čiastka 34/1954
Platnosť od 01.12.1954 do30.06.1964
Účinnosť od 01.06.1956 do30.06.1964
Zrušený 109/1964 Zb.
Redakčná poznámka

Výnimka ustanovenia § 58, ktorý nadobúda účinnosť 1. januárom 1954.