Nariadenie vlády č. 40/1954 Zb.Nariadenie o podpore na úhradu prevádzkových nákladov bytových družstiev

(v znení č. 34/1958 Zb., 468/2005 Z. z.)

Čiastka 25/1954
Platnosť od 06.10.1954
Účinnosť od 01.01.2006