Nariadenie vlády č. 33/1954 Zb.Nariadenie, ktorým sa mení vládne nariadenie č. 37/1953 Zb., o spôsobe a lehotách predkladania reklamácií pri dodávkach nekvalitných a nekompletných výrobkov a výrobkov, ktoré nezodpovedajú štátnym štandardom, normám a technickým podmienkam, a o majetkových sporoch pri nevyhovení reklamáciám

Čiastka 21/1954
Platnosť od 11.08.1954 do31.12.1958
Účinnosť od 11.08.1954 do31.12.1958
Zrušený 69/1958 Zb.

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
11.08.1954 - 31.12.1958