25

Nariadenie ministra zdravotníctva

zo dňa 7. mája 1954

o hygienickej a protiepidemickej ochrane pôdy

Minister zdravotníctva nariaďuje podľa § 15 zákona č. 4/1952 Zb., o hygienickej a protiepidemickej starostlivosti:


§ 1

Úloha ochrany pôdy

Úlohou hygienickej a protiepidemickej ochrany pôdy (ďalej len „ochrana pôdy“) je starať sa z hľadiska ochrany zdravia o zabezpečenie pôdy proti škodlivému znečisteniu a inému znehodnoteniu, ako aj kontrolovať vykonávanie potrebných opatrení a sledovať ich účinnosť.

§ 2

Zásadné požiadavky na ochranu pôdy

(1) Pôda, ktorej stav môže ovplyvniť životné podmienky, musí vyhovovať zásadným hygienickým požiadavkám, ktoré určí hlavný hygienik.

(2) Každý, kto by mohol nepriaznivo ovplyvniť stav pôdy v oblastiach jej ochrany, musí pre splnenie týchto požiadaviek vykonávať všetky opatrenia potrebné na ochranu pôdy, najmä opatrenia podľa ďalších ustanovení tohto nariadenia. Tieto opatrenia sa vykonávajú najmä na ochranu

a) pôdy v oblastiach, v ktorých má byť uskutočňovaná výstavba alebo úprava sídlisk alebo stavba závodov a zariadení pre výrobu a obchod, poprípade iných objektov a zariadení, najmä zotavovacích, výchovných a zdravotných (ďalej len „závody a zariadenia“),

b) pôdy v okolí sídlisk, závodov a zariadení už zriadených,

c) poľnohospodárskej a lesnej pôdy a pôdy v okolí zdrojov vody,

d) pôdy v okolí zariadení pre odstraňovanie, zneškodňovanie a zužitkovanie tekutých a pevných odpadkov.

§ 3

Opatrenia na ochranu pôdy

Ochrana pôdy sa vykonáva opatreniami na zabezpečenie vyhovujúceho hygienického a epidemiologického stavu pôdy, najmä

a) určením vhodných miest pre zhromažďovanie tekutých a pevných odpadkov a úpravou spôsobu ich odstraňovania, zneškodňovania a zužitkovania, aby nedošlo k nadmernému biologickému a chemickému zaťaženiu pôdy a k zamedzeniu jej samočistiacej schopnosti,

b) úpravou pomerov podzemných a povrchových vôd, aby sa zaručilo vytváranie priaznivých vodných pomerov v pôde,

c) zamedzením umelých zásahov a odvrátením hroziacich prírodných zmien, ktoré môžu narušiť normálne funkcie pôdnych vrstiev,

d) zabránením, aby pôdny vzduch bol znehodnocovaný plynmi vznikajúcimi v nadmernom množstve buď prírodnými pochodmi alebo umelými zásahmi, poprípade poruchami v zariadeniach pre uskladnenie a rozvod plynov,

e) určením vhodných miest pre pochovávanie ľudí a pre odstraňovanie tiel zvierat a ich častí,

f) určením vhodných stavebných i technických úprav, ktoré by bránili znečisťovaniu pôdnych vrstiev,

g) úpravou biologických pôdnych pomerov, najmä odstraňovaním a hubením zárodkov prenosných mikrobiálnych a parazitárnych nemocí ľudí, zvierat a rastlín, ktoré žijú v pôde,

h) určením najvyšších prípustných koncentrácií škodlivých látok v pôde.

Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia

§ 4

(1) Orgány hygienickej a protiepidemickej služby dozerajú na dodržovanie všetkých opatrení na ochranu pôdy a sledujú ich účinnosť pravidelnými kontrolami, najmä fyzikálnymi, chemickými a biologickými rozbormi; pokiaľ sa tieto opatrenia dotýkajú poľnohospodárskej výroby, lesnej pôdy alebo hospodárenia s vodou, robia tak v súčinnosti s dozornými orgánmi kompetentných ústredných úradov.

(2) Orgány hygienickej a protiepidemickej služby určujú, ktoré opatrenia na ochranu pôdy majú byť vykonané. Predtým vykonajú potrebný prieskum pôdy a zdrojov jej znečisťovania.

(3) Pokyny a záväzné posudky orgánov hygienickej a protiepidemickej služby je povinný si vyžiadať

a) každý, kto plánuje a vykonáva výstavbu alebo úpravu sídlisk alebo stavbu závodov a zariadení, ktoré by mohli nepriaznivo ovplyvňovať hygienický a epidemiologický stav pôdy, a to pri výbere staveniska a pred schválením investičnej úlohy, ako i úvodného a technického projektu,

b) kompetentné orgány, skôr než udelia povolenie na začatie výstavby alebo úpravy sídlisk alebo na začatie stavby alebo prevádzky závodov a zariadení.

(4) Orgány hygienickej a protiepidemickej služby smú dať súhlas na prevádzku až vtedy, keď boli nimi nariadené opatrenia a úpravy vykonané a ich účinnosť preskúšaná.

§ 5

Sídliská, závody a zariadenia znečisťujúce pôdu, ktoré v čase začiatku účinnosti tohto nariadenia sú rozostavané alebo sú už v prevádzke, musia byť postupne v medziach daných štátnym plánom rozvoja národného hospodárstva podľa pokynov orgánov hygienickej a protiepidemickej služby vystrojené vhodnými zariadeniami na odstraňovanie, zneškodňovanie alebo využitie látok znečisťujúcich pôdu, poprípade spôsob ich prevádzky a užívania musí byť upravený tak, aby sa čo najviacej priblížil požiadavkám uvedeným v tomto nariadení.


§ 6

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Široký v. r.

Plojhar v. r.