Nariadenie vlády č. 19/1954 Zb.Nariadenie o nábore a príprave mládeže pre povolanie mimo učilíšť štátnych pracovných záloh

(v znení č. 70/1958 Zb.)

Čiastka 11/1954
Platnosť od 14.05.1954 do29.12.1958
Účinnosť od 10.11.1958 do29.12.1958
Zrušený 89/1958 Zb.

19

Vládne nariadenie

zo dňa 6. apríla 1954

o nábore a príprave mládeže pre povolanie mimo učilíšť štátnych pracovných záloh

Vláda Československej republiky nariaďuje podľa § 14 ods. 1 zákona č. 2/1954 Zb., o štátnom pláne rozvoja národného hospodárstva Československej republiky na rok 1954, a podľa § 1 zákona č. 143/1949 Zb., o zmenách v organizácii verejnej správy a v pôsobnosti jej orgánov:


§ 1

Rozvoj socialistickej výstavby nášho hospodárstva vyžaduje, aby boli účelne upravené nábor a odborná príprava pracovníkov pre hospodárske odvetvia a povolania tiež z radov mládeže, ktorá po ukončení povinnej školskej dochádzky nepokračuje v štúdiu vo výberových postupných ročníkoch jedenásťročnej strednej školy alebo na výberových školách, ani sa neškolí v učilištiach štátnych pracovných záloh.

§ 3

(1) Pre povolania, ktoré vyžadujú sústavné odborné školenie, spravidla aspoň jednoročné, sa mládež pripravuje v učňovských školách. Podniky prijímajú túto mládež do učebného pomeru.

(2) Učňovské školy poskytujú bezplatne odborno-technické a všeobecné vzdelanie a politickú, kultúrnu, telesnú a brannú výchovu.

(3) Hmotné zabezpečenie a odmeňovanie učňov upravujú ústredné úrady po dohode s jednotnou odborovou organizáciou podľa smerníc Štátnej mzdovej komisie.

(4) Učňovské školy zriaďujú ústredné úrady, a to spravidla pri podnikoch (závodoch), ktoré tiež obstarávajú ich bezprostrednú správu.

(5) Ústredná rada odborov upraví vyhláškou po dohode s Ministerstvom pracovných síl a s ostatnými zúčastnenými úradmi vznik a skončenie učebného pomeru a vzájomné práva a povinnosti podnikov a učňov z neho vyplývajúce.

§ 4

(1) Pre povolania, pre ktoré sa nezriaďujú učňovské školy, sa mládež pripravuje v pracovnom pomere v závodoch.

(2) Podniky (závody) poskytujú tejto mládeži bezplatne najmä odbornú prípravu potrebnú na výkon prác, pre ktoré bola prijatá, a starajú sa o ďalšie zvyšovanie jej kvalifikácie a o jej politickú, kultúrnu a telesnú výchovu.

(3) Podrobnosti upraví Ústredná rada odborov vyhláškou po dohode s Ministerstvom pracovných síl a s ostatnými zúčastnenými ústrednými úradmi.

§ 5

(1) Prípravu mládeže pre povolania (§§ 3 a 4) riadia kompetentné ústredné úrady.

(2) Túto pôsobnosť vykonávajú ústredné úrady

a) po dohode s Ministerstvom pracovných síl, Štátnym úradom plánovacím a jednotnou odborovou organizáciou, pokiaľ ide o určenie povolaní, pre ktoré sa mládež pripravuje v učňovských školách, poprípade v závodoch, dĺžky tejto prípravy a podmienok pre prijímanie mládeže na učebné a pracovné miesta;

b) v spolupráci s Ministerstvom pracovných síl, pokiaľ ide o určenie učebných plánov a osnov, zriaďovanie a zrušovanie učňovských škôl a pokiaľ ide o ustanovenie zásad pre organizáciu učňovských škôl a pre učebnú a výchovnú prácu tiež v spolupráci s jednotnou odborovou organizáciou;

c) v spolupráci s Ministerstvom školstva, pokiaľ ide o vedenie všeobecného vzdelania mládeže;

d) v spolupráci so Štátnym výborom pre telesnú výchovu a šport pri vláde Československej republiky, pokiaľ ide o otázky telesnej výchovy.

§ 6

(1) Osobné a vecné náklady spojené so zriadením a prevádzkou učňovských škôl uhradzujú ústredné úrady v rámci štátneho rozpočtu.

(2) Osobné a vecné náklady spojené so zriadením a prevádzkou učňovských škôl v pôsobnosti Ústredného sväzu spotrebných družstiev a Ústredného sväzu výrobných družstiev (§ 9) uhradzujú tieto sväzy zo svojich vlastných rozpočtov.

§ 7

(1) Strediská pracujúceho dorastu a základné odborné školy sa zrušujú. Zariadenia, slúžiace dosiaľ výlučne ich účelom, sa použijú na vystrojenie učňovských škôl.

(2) Ústredné úrady upravia po dohode s Ministerstvom pracovných síl a jednotnou odborovou organizáciou spôsob, ktorým sa ukončí príprava učňov mimo učňovských škôl, začatá pred účinnosťou tohto nariadenia.

§ 8

Opatrenia, ktoré boli urobené v zhode s týmto nariadením před jeho účinnosťou, sa považujú za opatrenia podľa tohto nariadenia.

§ 9

Pôsobnosť ústredných úradov vo veciach náboru a prípravy mládeže pre povolania v spotrebných a výrobných družstevných podnikoch vykonávajú Ústredný sväz spotrebných družstiev a Ústredný sväz výrobných družstiev.

§ 10

Ustanoveniami tohto nariadenia nie sú dotknuté predpisy o školách pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť.


§ 11

(1) Zrušujú sa všetky predpisy o veciach upravených týmto nariadením, najmä:

1. ustanovenia živnostenského poriadku a živnostenského zákona, ktoré upravujú veci učebného pomeru,

2. vládne nariadenie č. 433/1941 Zb., o poradenstve pre voľbu povolaní a o včleňovaní mladistvých do práce,

3. vládne nariadenie č. 200/1943 Zb., o úprave výcviku pre povolanie,

4. zákon č. 96/1950 Zb., o pracujúcom doraste,

5. vládne nariadenie č. 43/1951 Zb., o niektorých opatreniach v nábore a vo výchove pracujúceho dorastu,

6. § 7 ods. 2 prvá veta a § 9 ods. 1 druhá veta zákona č. 110/1951 Zb., o štátnych pracovných zálohách,

7. § 5 vládneho nariadenia č. 22/1952 Zb., o novej úprave učňovských skúšok,

a to poprípade v znení predpisov ich meniacich a doplňujúcich.

(2) Do času, kým budú vydané predpisy podľa § 3 ods. 5 a § 4 ods. 3, postupuje sa podľa doterajších ustanovení o učebnom pomere a výcviku učňov, pokiaľ nie sú v rozpore s týmto nariadením.

§ 12

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykonajú ho všetci členovia vlády.


Zápotocký v. r.

Široký v. r.

Dr. Dolanský v. r.

gen. arm. Dr. Čepička v. r.

Kopecký v. r.

Uher v. r.

Barák v. r.

Beran v. r.

David v. r.

Dvořák v. r.

Ďuriš v. r.

Ing. Jankovcová v. r.

Jonáš v. r.

Krajčír v. r.

Krosnář v. r.

Dr. Kyselý v. r.

Málek v. r.

Maurer v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Dr. Neuman v. r.

Nosek v. r.

Plojhar v. r.

Poláček v. r.

Pospíšil v. r.

Ing. Púčik v. r.

Reitmajer v. r.

Smida v. r.

Ing. Šimůnek v. r.

Dr. Škoda v. r.

Dr. Šlechta v. r.

Štoll v. r.