Nariadenie vlády č. 1/1954 Zb.Nariadenie o zriadení Ústrednej správy geodézie a kartografie

(v znení č. 10/1958 Zb.)

Čiastka 1/1954
Platnosť od 06.01.1954 do31.08.1971
Účinnosť od 01.04.1958 do10.07.1960
Zrušený 46/1971 Zb.

1

Vládne nariadenie

z 23. decembra 1953

o zriadení Ústrednej správy geodézie a kartografie

Vláda Československej republiky nariaďuje so súhlasom prezidenta republiky podľa § 1 ústavného zákona č. 47/1950 Sb., o úpravách v organizácii verejnej správy:


§ 1

Stále vzrastajúci rozvoj nášho socialistického hospodárstva a kultúrneho života, postupujúca socializácia dediny a zabezpečovanie obranyschopnosti našej vlasti kladú stále sa stupňujúce požiadavky na zememeračskú a kartografickú službu a plnenie jej úloh vyžaduje predovšetkým sústredenie výskumu, plánovania, vedenia, kontroly a výkonu zememeračských a kartografických prác.

§ 2

(1) Zriaďuje sa Ústredná správa geodézie a kartografie jako ústredný úrad pre odbor geodézie a kartografie. Vedie ju predseda, ktorého vymenúva vláda.

(2) Ústredná správa geodézie a kartografie je podriadená ministrovi miestneho hospodárstva.

§ 3

(1) Ústredná správa geodézie a kartografie vykonáva svoju pôsobnosť na Slovensku prostredníctvom oblastného orgánu, ktorým je Správa geodézie a kartografie na Slovensku. Ústredná správa geodézie a kartografie sa podriaďuje ministrovi vnútra. Správa geodézie a kartografie na Slovensku sa podriaďuje povereníkovi vnútra.

(2) Správa geodézie a kartografie na Slovensku je podriadená povereníkovi vnútra.

§ 4

(1) Na Ústrednú správu geodézie a kartografie prechádza doterajšia pôsobnosť Ministerstva stavebníctva v odbore verejného vymeriavania a mapovania a udeľovanie poverení a vyhlasovanie oprávnení pre výkon geodetických, topografických a kartografických prác.

(2) Ústrednej správe geodézie a kartografie prislúcha najmä vedenie geodetických, topografických a kartografických prác, vydávanie potrebných predpisov, vykonávanie dozoru a kontroly vo všetkých orgánoch zaoberajúcich sa výkonnou činnosťou v odbore geodézie, topografie a kartografie.

(3) Pri Ústrednej správe geodézie a kartografie môžu byť na riešenie rôznych odborných otázok zriadené poradné sbory.

(4) Pôsobnosť Ústrednej správy geodézie a kartografie sa nevzťahuje na odbor Ministerstva národnej obrany.

§ 5

Pôsobnosť Ústrednej správy geodézie a kartografie bude podrobne upravená štatútom, ktorý schvaľuje vláda. Štatút upraví aj súčinnosť s Ministerstvom národnej obrany.

§ 6

(1) Ústredná správa geodézie a kartografie vykonáva svoju pôsobnosť priamo alebo svojimi orgánmi, ktorými sú jednak celoštátne ústavy, jednak oblastné ústavy zriadené pre jeden alebo viac krajov. Súčasťou oblastných ústavov sú okresné meračské strediská zriadené pre jeden alebo viac okresov.

(2) Na oblastné ústavy geodézie a kartografie prechádza dňom 1. januára 1954 doterajšia pôsobnosť národných výborov v odbore verejného vymeriavania a mapovania.

(3) Celoštátne a oblastné ústavy zriadi minister miestneho hospodárstva dňom 1. januára 1954, ako zariadenia štátnej správy. Podrobnosti o pôsobnosti, organizácii a právnych pomeroch ústavov určia ich štatúty, ktoré vydá minister miestneho hospodárstva po dohode so zúčastnenými ministrami.

§ 7

(1) Zriadením celoštátnych ústavov (§ 6) zaniknú Štátny zememeračský a kartografický ústav a Slovenský zememeračský a kartografický ústav.

(2) Vládne nariadenie č. 43/1950 Sb., o organizácii a pôsobnosti Štátneho zememeračského a kartografického ústavu a o technickom poradnom sbore vo veciach verejného vymeriavania a mapovania, sa dňom 1. januára 1954 zrušuje.


§ 8

Toto vládne nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia. Vykoná ho minister miestneho hospodárstva a stavebníctva po dohode so zúčastnenými ministrami.


Zápotocký v. r.

Dr. Dolanský v. r.

Dr. Kyselý v. r.

Dr. Šlechta v. r.