Nariadenie vlády č. 25/1953 Zb.Nariadenie o presune pôsobnosti v niektorých veciach dôchodkového zabezpečenia a nemocenského poistenia

Čiastka 15/1953
Platnosť od 29.04.1953 do31.12.1956
Účinnosť od 01.07.1953 do31.12.1956
Zrušený 55/1956 Zb.
Redakčná poznámka

Účinnosť s výnimkou ustanovení § 1 ods. 1 písm. b), § 2 ods. 1 a § 4, ktoré nadobúdajú účinnosť dňom 1. júla 1953.