Nariadenie vlády č. 17/1953 Zb.Nariadenie o voľbe závodnej rady a o uhradzovaní nákladov jej činnosti

Čiastka 10/1953
Platnosť od 28.03.1953 do20.07.1959
Účinnosť od 01.10.1953 do20.07.1959
Zrušený 37/1959 Zb.
Redakčná poznámka

Účinnosť s výnimkou - ustanovenia § 2 ods. 2 a 3 nadobúdajú účinnosť dňom 1. júla 1953, ustanovenie § 2 ods. 4 dňom 1. októbra 1953.