Nariadenie vlády č. 94/1952 Zb.Nariadenie, ktorým sa určuje začiatok účinnosti ustanovenia § 39 ods. 2 vety druhej zákona o organizácii súdov

Čiastka 42/1952
Platnosť od 30.12.1952 do05.07.1961
Účinnosť od 01.01.1953 do05.07.1961
Zrušený 62/1961 Zb.

OBSAH

94.

Vládne nariadenie

zo dňa 23. decembra 1952,

ktorým sa určuje začiatok účinnosti ustanovenia § 39 ods. 2 vety druhej zákona o organizácii súdov.

Vláda Československej republiky nariaďuje podľa § 53 ods. 2 zákona č. 66/1952 Sb., o organizácii súdov:


§ 1.

Ustanovenie § 39 ods. 2 vety druhej zákona č. 66/1952 Sb., o organizácii súdov, nadobúda účinnosť dňom 1. januára 1953.


§ 2.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. januára 1953; vykonajú ho minister národnej obrany a minister spravodlivosti.


Zápotocký v. r.

arm. gen. Dr. Čepička v. r.

Dr. Rais v. r.