Nariadenie vlády č. 63/1952 Zb.Nariadenie o zriadení Vysokej školy ruského jazyka a literatúry v Prahe

(v znení č. 98/1953 Zb.)

Čiastka 34/1952
Platnosť od 17.11.1952 do31.08.1959
Účinnosť od 01.09.1953 do31.08.1959
Zrušený 58/1959 Zb.

OBSAH

63.

Vládne nariadenie

zo dňa 4. novembra 1952,

o zriadení Vysokej školy ruského jazyka v Prahe.

Vláda Československej republiky nariaďuje podľa § 3 a § 7 ods. 3 zákona č. 58/1950 Sb., o vysokých školách:


§ 1.

(1) Dňom 1. septembra 1953 sa zriaďuje Vysoká škola ruského jazyka a literatúry v Prahe.

(2) Na čele tejto vysokej školy je rektor a rada vysokej školy.


§ 2.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykoná ho minister školstva, vied a umení po dohode so zúčastnenými členmi vlády.


Zápotocký v. r.

Dr. Nejedlý v. r.