Zákon č. 58/1952 Zb.Zákon o povolávaní náhradníkov poslancov Slovenskej národnej rady

Čiastka 34/1952
Platnosť od 17.11.1952 do01.06.1954
Účinnosť od 17.11.1952 do01.06.1954
Zrušený 26/1954 Zb.

58.

Zákon

zo dňa 29. októbra 1952

o povolávaní náhradníkov poslancov Slovenskej národnej rady.

Národné shromaždenie Československej republiky usnieslo sa na tomto zákone:


Čl. I.

Ustanovenie § 10 zákona č. 168/1948 Sb., o doplnení Slovenskej národnej rady podľa výsledku volieb do Národného shromaždenia, sa mení a zneje:

㤠10.

(1) Ak sa uprázdni mandát, povoláva sa za poslanca Slovenskej národnej rady náhradník z osôb uvedených na listine, sostavenej Ústredným akčným výborom Slovenského národného frontu. Náhradníka povoláva povereník vnútra na návrh Ústredného akčného výboru Slovenského národného frontu.

(2) Do listiny sa môžu pojať iba osoby voliteľné do Národného shromaždenia.

(3) Listina musí obsahovať meno, priezvisko, zamestnanie a bydlisko všetkých náhradníkov. K listine treba pripojiť vlastnoručne podpísané vyhlásenie všetkých náhradníkov, že so svojím zaradením na listinu súhlasia a že sú voliteľní (odsek 2).

(4) Povolanie náhradníka vyhlási povereník vnútra v Úradnom vestníku.“


Čl. II.

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykoná ho minister vnútra.


Gottwald v. r.

Dr. John v. r.

Zápotocký v. r.

Nosek v. r.