Nariadenie vlády č. 94/1951 Zb.Nariadenie, ktorým sa zrušuje Ústredie výskumu a technického rozvoja a Ústredňa hmotného zásobovania

Čiastka 47/1951
Platnosť od 06.12.1951
Účinnosť od 06.12.1951

OBSAH