Nariadenie vlády č. 8/1951 Zb.Nariadenie o ochrane proti rozširovaniu alebo zavlečeniu škodcov rastlín pri dovoze, prevoze a vývoze

Čiastka 5/1951
Platnosť od 15.02.1951 do31.01.1959
Účinnosť od 15.02.1951 do31.01.1959
Zrušený 1/1959 Zb.