Zákon č. 68/1951 Zb.Zákon o dobrovoľných organizáciách a shromaždeniach

(v znení č. 34/1958 Zb., 74/1973 Zb.)

Čiastka 34/1951
Platnosť od 30.07.1951 do30.04.1990
Účinnosť od 03.07.1973 do30.04.1990
Zrušený 83/1990 Zb.
Redakčná poznámka

Predpis č. 83/1990 Zb. v § 21 ods. 1 zrušuje tento zákon, pokiaľ ide o dobrovoľné organizácie, s účinnosťou od 1. mája 1990. Predpis č. 84/1990 Zb. v § 21 ods. 1 zrušuje tento zákon, pokiaľ ide o zhromaždenia, s účinnosťou od 29. marca 1990.