Zákon č. 58/1951 Zb.Zákon, ktorým sa mení a doplňuje zákon o znárodnení v stavebníctve

Čiastka 33/1951
Platnosť od 28.07.1951
Účinnosť od 28.07.1951
Redakčná poznámka

Ustanovenia čl. I č. 6, 7, 8, 9, 10, 12 a 13 tohto zákona nadobúdajú účinnosť dňom 1. januára 1948

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
28.07.1951 Aktuálne znenie
01.01.1948 - 27.07.1951 Delená účinnosť