Nariadenie vlády č. 4/1951 Zb.Nariadenie, ktorým sa mení počet a pôsobnosť povereníctev

(v znení č. 7/1953 Zb.)

Čiastka 3/1951
Platnosť od 30.01.1951 do11.07.1960
Účinnosť od 31.01.1953 do11.07.1960
Zrušený 108/1960 Zb.