Nariadenie vlády č. 34/1951 Zb.Nariadenie o sberných surovinách

(v znení č. 106/1952 Zb.)

Čiastka 21/1951
Platnosť od 30.04.1951 do09.06.1960
Účinnosť od 01.01.1953 do09.06.1960
Zrušený 68/1960 Zb.