Nariadenie vlády č. 31/1951 Zb.Nariadenie o styku štátnych úradov a iných orgánov s úradmi a orgánmi cudzích štátov

Čiastka 20/1951
Platnosť od 24.04.1951
Účinnosť od 24.04.1951

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
24.04.1951 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

24.04.1951