Nariadenie vlády č. 19/1951 Zb.Nariadenie o úprave pracovného času na zabezpečenie plynulej dopravy pracujúcich a zásobovania elektrinou, plynom a výhrevnou parou

(v znení č. 30/1959 Zb.)

Čiastka 12/1951
Platnosť od 17.03.1951 do31.12.1965
Účinnosť od 17.06.1959 do31.12.1965
Zrušený 65/1965 Zb.