Nariadenie vlády č. 125/1951 Zb.Nariadenie, ktorým sa pôsobnosť vo veciach cestovných pasov prenáša na Ministerstvo zahraničných vecí

Čiastka 55/1951
Platnosť od 29.12.1951 do06.09.1963
Účinnosť od 01.01.1952 do06.09.1963
Zrušený 66/1963 Zb.

OBSAH

125.

Vládne nariadenie

zo dňa 17. decembra 1951,

ktorým sa pôsobnosť vo veciach cestovných pasov prenáša na Ministerstvo zahraničných vecí.

Vláda Československej republiky nariaďuje so súhlasom prezidenta republiky podľa § 1 ústavného zákona č. 47/1950 Sb., o úpravách v organizácii verejnej správy:


§ 1.

Pôsobnosť vo veciach cestovných pasov sa prenáša z Ministerstva národnej bezpečnosti na Ministerstvo zahraničných vecí.


§ 2.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. januára 1952; vykonajú ho ministri zahraničných vecí a národnej bezpečnosti.


Gottwald v. r.

Zápotocký v. r.

Široký v. r.

Kopřiva v. r.