Nariadenie vlády č. 125/1951 Zb.Nariadenie, ktorým sa pôsobnosť vo veciach cestovných pasov prenáša na Ministerstvo zahraničných vecí

Čiastka 55/1951
Platnosť od 29.12.1951 do06.09.1963
Účinnosť od 01.01.1952 do06.09.1963
Zrušený 66/1963 Zb.

OBSAH