Nariadenie vlády č. 120/1951 Zb.Nariadenie o zmenách v organizácii okresných národných výborov

Čiastka 54/1951
Platnosť od 29.12.1951 do16.05.1954
Účinnosť od 01.01.1952 do16.05.1954
Zrušený 23/1954 Zb.