Vyhláška č. 91/1950 Zb.Vyhláška o predbežnom vykonávaní obchodnej smluvy medzi Československou republikou a Spojenými štátmi mexickými, podpísanej dňa 9. novembra 1949 v Mexiko City.

Čiastka 41/1950
Platnosť od 20.07.1950 do05.09.1976
Účinnosť od 20.07.1950 do05.09.1976
Zrušený 8/1977 Zb.

91

Vládní vyhláška

ze dne 5. července 1950

o předběžném provádění obchodní smlouvy mezi republikou Československou a Spojenými státy mexickými, podepsané dne 9. listopadu 1949 v Mexiko City.

Podle § 1 zákona č. 66/1949 Sb., o předběžném provádění mezinárodních hospodářských smluv obecné povahy, vyhlašuji:

Podle usnesení vlády ze dne 17. ledna 1950 a se souhlasem presidenta republiky, provádí se obchodní smlouva mezi republikou Československou a Spojenými státy mexickými, podepsaná v Mexiko City dne 9. listopadu 1949, před tím, než s ní vysloví souhlas Národní shromáždění, a to ode dne 9. listopadu 1949.

Dohoda v českém původním znění se vyhlašuje v příloze Sbírky zákonů.*)

Zápotocký v. r.

OBCHODNÍ SMLOUVA

mezi republikou Československou a Spojenými státy mexickými.

Vláda Republiky Československé a vláda Spojených států mexických v přání utužiti tradiční svazky přátelské, které pojí oba národy, a v přání umožniti a rozvinouti ještě více obchodní styky, již existující mezi Československem a Mexikem, se rozhodly sjednati obchodní smlouvu a za tím účelem ustanovily svými plnomocníky:

President Republiky Československé pány Oldřicha Kaisra, mimořádného vyslance a zplnomocněného ministra Republiky Československé v Mexiku a Františka Landu, mimořádného vyslance a zplnomocněného ministra;

President Spojených států mexických pana Manuela Tello, státního tajemníka pověřeného vedením ministerstva zahraničních věcí,

kteří, vyměnivše si své plné moci a shledavše je v dobré a náležité formě, sjednali toto:

Článek 1

Vysoké smluvní strany se shodují v tom, že si budou vzájemně poskytovati bezpodmínečné a neomezené nakládání podle doložky o nejvyšších výhodách, pokud jde o cla a všechny vedlejší poplatky, o způsob placení cel a poplatků, jak při dovozu, tak i při vývozu, pokud jde o umístění zboží v celních skladištích, způsobu ověřování a rozborů a celní klasifikace zboží, výkladu tarifů a také pokud jde o pravidla, formality a dávky nebo kontroly, jimž celní úkony mohly by být podrobeny.

Článek 2

V důsledku toho produkty vypěstované, vyrobené nebo výrobky průmyslové, pocházející z území kterékoli z vysokých smluvních stran, které se dovážejí na území strany druhé, nebudou v žádném případě, pokud se týče celního řízení, podrobeny clům, poplatkům a dávkám jiným nebo vyšším ani předpisům nebo formalitám, které by byly jiné nebo tíživější než ony, jimž nyní jsou nebo v budoucnosti budou podrobeny podobné produkty stejné povahy, pocházející z kterékoli třetí země.

Článek 3

Produkty vypěstované, vyrobené nebo výrobky průmyslové, vyvážené z území jedné z vysokých smluvních stran s určením na území druhé strany, nebudou v žádném případě podrobeny, pokud se týče vlastního celního řízení, clům, poplatkům a dávkám, které by byly jiné nebo vyšší, ani předpisům nebo formalitám jiným nebo tíživějším, než jsou ony, jimž nyní jsou nebo v budoucnu by byly podrobeny podobné produkty stejné povahy, určené pro území kterékoli třetí země.

Článek 4

Všechny prospěchy, výhody, výsady nebo osvobození, které se nyní povolují, nebo v budoucnu by se povolily jednou z vysokých smluvních stran, pokud se týče jmenovaného celního řízení pro produkty přírodní nebo vyráběné, pocházející z některé třetí země, budou automaticky a neprodleně a bez jakékoli kompensace použity na podobné výrobky stejné povahy, pocházející z druhé smluvní strany nebo určené do území této strany.

Článek 5

Ze závazků stanovených v předchozích ustanoveních se vyjímají:

a) prospěchy, výhody, výsady nebo osvobození, které v přítomnosti poskytuje anebo v budoucnu by poskytla jedna z vysokých smluvních stran sousedním zemím za účelem usnadnění nebo rozvoje pohraničního styku;

b) prospěchy, výhody, výsady nebo osvobození, které v přítomnosti poskytuje nebo v budoucnosti by poskytla jedna z vysokých smluvních stran jako důsledek celní unie nebo svobodného obchodního pásma, již utvořeného, anebo které jedna z obou stran by zřídila.

Článek 6

Žádné z ustanovení této smlouvy nebude vykládáno tak, aby vytvořilo překážku k použití nebo výkonu příslušných opatření ve věcech:

a) veřejné bezpečnosti;

b) přesunů zbraní, munice a válečného materiálu;

c) ochrany veřejného zdraví a ochrany zvířat a rostlin, proti chorobám, hmyzu a škodlivým parasitům;

d) ochrany národního majetku uměleckého, historického nebo archeologického;

e) úniku zlata a stříbra;

f) opatření státně finančních a policejních k rozšíření na výrobky zahraniční, řízení zavedeného pro stejné domácí výrobky na území jedné z obou vysokých smluvních stran.

Článek 7

Vysoké smluvní strany si poskytnou vzájemné a nepodmínečné nakládání podle doložky o nejvyšších výhodách při uplatnění na jejich výměny zboží, na kontroly platebních prostředků nebo na mezinárodní měnová opatření ve všech směrech a jakékoli formě, které mají již ustanoveny, nebo ustanoví v budoucnu. Takové kontroly a nařízení se použijí každou z vysokých smluvních stran tak, aby nepoškodily stranu druhou, pokud se týče soutěže mezi produkty vypěstovanými, vyrobenými a průmyslovými výrobky na území strany druhé a podobnými produkty vypěstovanými, vyrobenými a průmyslovými výrobky kterékoli třetí země.

Článek 8

Vlády vysokých smluvních stran neuloží pokuty, které by nebyly než nominelní ve spojitosti s dovozem produktů přírodních, vyrobených nebo zhotovených na území druhé smluvní strany, které mají svůj původ v omylech v dotyčných průvodních dokumentech a které zřejmě by byly původu písařského nebo tiskařského, a o nichž se může předpokládati, že nebyly učiněny „mala fide“.

Článek 9

Žádné z ustanovení této smlouvy nebude vykládáno jako překážka, aby kterákoli z obou vysokých smluvních stran nemohla použíti pro obchod s druhou smluvní stranou všeobecného řízení při dovozu a vývozu, které jest používáno pro stát, používající doložky o nejvyšších výhodách.

Článek 10

Vlády vysokých smluvních stran se dohodly, že umožní výměnu zboží mezi oběma zeměmi v rámci příslušných zákonných předpisů o zahraničním obchodě.

Článek 11

Vlády vysokých smluvních stran se dohodly, že učiní vše, aby zvýšily výměnu zboží mezi oběma zeměmi, zvláště ve vývozních položkách československých a mexických výrobků, které obsahují listiny A a B připojené k této smlouvě a které mají charakter výběrový a nikoli limitativní.

Článek 12

Po schválení této smlouvy každou z vysokých smluvních stran v souladu s příslušným zákonodárstvím uskuteční se co nejdříve výměna ratifikačních listin v městě Praze.

Článek 13

Tato smlouva zůstane v platnosti až do 31. prosince 1954. Nebude-li nejméně šest měsíců před uplynutím platnosti kteroukoli z obou stran vypovězena, bude považována za automaticky prodlouženou na další dobu dvou let, kterýžto postup se bude opakovati, až kterákoli z vysokých smluvních stran ji vypoví oznámením daným vždy šest měsíců před uplynutím její platnosti.

Článek 14

Tato smlouva vstoupí v platnost prozatímně od data jejího podpisu, než se uskuteční výměna ratifikačních listin, na kterou se vztahuje článek 12. Kterákoli z vysokých smluvních stran bude moci před touto výměnou zrušiti prozatímní platnost této smlouvy tím, že dá druhé smluvní straně výpověď s tříměsíční lhůtou.

Na důkaz čehož níže podepsaní zmocněnci podepsali a zpečetili tuto smlouvu, vyhotovenou ve čtyřech původních exemplářích, dva v češtině a dva ve španělštině, v městě Mexiku dne devátého měsíce listopadu roku tisícího devítistého čtyřicátého devátého.

Oldřich Kaisr v. r.

F. Landa v. r.

Manuel Tello v. r.

LISTINA A.

Mexické zboží pro vývoz do Československa.

Káva

Vosk candelilla

Cukr

Henequén

Provazy pro samovazače

Bavlna

Rýže

Banány

Rýžové kořínky

Garbanzos (zvláštní druh hrachu)

Vlákna ixtle

Lněné semeno

Nekrystalisující druhy medu

Kůže a kožešiny

Asfalt

Hormony

Monasitový písek

Měď

Kalafuna nebo přírodní pryskyřice

Olovo

Zinek

Olovnaté koncentráty

Olověné trubky

Tuby z olova (na př. pro zubní pasty)

Olověné plechy

Kapsle olověné, pocínované (na př. na lahve)

Sole kysličníku olovnatého a zinečnatého

Měděný drát

Olověné části nábojů

Kabely měděné

Elektrolytická měď v prutech

Šťáva a protlak z rajských jablíček

Ovoce v syrupu

Mletý ananas bez cukru a syrupu

Rybí konservy: losos atd.

Hrachové konservy

Pikantní omáčky

Kožešinové a cestovní předměty: aktovky, peněženky, kufry, kufříky, kabelky atd.

Elektrotechnické potřeby z umělých hmot: pojistky, přerušovače atd.

Stříbrné zboží klenotnické

Ryby čerstvé a mražené

Bavlněné látky a tkaniny

Výrobky z plsti, trikotové atd.

Vlněné látky a tkaniny

Výrobky z jiných nespecifikovaných vláken

Oleje a tuky nespecifikované, pro průmyslové účely

Maso konservované, chlazené, mražené atd.

Cement

Hřebíky různých druhů

LISTINA B.

Československé zboží pro vývoz do Mexika.

Průmyslová zařízení

Hasičské pumpy a stroje pro hašení ohně

Zemědělské stroje a traktory

Stroje pro průmysl: pivovarnický, destilační, potravinářský, mlýnský, textilní, chemický, keramický, grafický a tiskařský, tabákový atd.

Dieselovy motory a pohonné stroje

Železniční materiál

Generátory, transformátory a stroje pro akumulaci elektrické energie

Vodní a čerpací pumpy

Obráběcí stroje a ruční nářadí pro průmysl a zemědělství

Telefonní a telegrafní přístroje

Aparáty vědecké pro: chirurgii, mechaniku, optiku, chemický průmysl a laboratoře

Kancelářské stroje a potřeby

Části a příslušenství pro radiové aparáty

Části a příslušenství pro automobily, nákladní vozy, ambulance atd.

Motocykly, jízdní kola a příslušenství

Letadla, letecké motory a příslušenství

Stroje pro domácnost, řemesla, kuchyňské předměty z plechu nebo smaltovaného železa

Drobné kovové zboží jako: špendlíky, knoflíky, jehly, zdrhovadla, deštníky a slunečníky

Jiné kovové a železné předměty jako: lampy, petrolejové ohřívače, nábytkové kování a dřevěné metry

Brusné výrobky

Keramické výrobky

Ferroportland cement

Různé druhy papíru včetně cigaretového

Kartáče všech druhů

Dřevodrtinové desky

Kuřácké potřeby

Gramofonové desky a matrice k jejich lisování

Součásti pro mechanické a elektrické gramofony

Slad

Chmel

Speciální ocel

Aluminiové folie

Hřebíky různých druhů

Tažený drát a ostnatý

Železné řetězy

Látky a tkaniny z bavlny, vlny a plsti

Knihy, pohlednice a reprodukce

Aktivní uhlí průmyslové a medicinální

Umělá kůže

Umělá stříž

Knihařské plátno

Chemické a farmaceutické výrobky: Kyanid draselný a sodný, amonium bicarbonat, hydrosulfit sodný, kamenec chromitý, čistý naftalin, titanová běloba, manganistan draselný, chlorid amonný, kyselý siřičitan sodný

Litopon a ultramarinová modř

Celofán

Kaselská hněď, ořechové mořidlo, keramické barvy

Montanní vosk surový

Kyseliny: citronová, šťavelová, mravenčí, kresilová atd.

Krycí lak na zrcadla a olejové barvy včetně ředidel

Umělá pryskyřice

Minerální vody, karlovarská sůl a léčivé bahno

Tužky včetně tuh

Psací pera

Prefabrikované domy

Domácí šicí a pletací stroje

Whisky

Poznámka: Je dohodnuto, že se vyjímají z položek tohoto seznamu všechny druhy onoho zboží, jež jsou obsaženy v tarifních položkách všeobecného dovozního tarifu mexického, podrobené zákazu dovozu.

Poznámky pod čiarou

*) Na straně 207.