Zákon č. 85/1950 Zb.Zákon o opatreniach súvisiacich s úpravou disciplinárneho práva príslušníkov ozbrojených sborov

Čiastka 38/1950
Platnosť od 13.07.1950 do30.04.1960
Najbližšie účinné znenie 01.10.1950
Zrušený 76/1959 Zb.
Redakčná poznámka

Pre Zbor národnej bezpečnosti a Zbor väzenskej stráže nadobúda tento zákon účinnosť dňom 1. augusta 1950.

85.

Zákon

zo dňa 12. júla 1950

o opatreniach súvisiacich s úpravou disciplinárneho práva príslušníkov ozbrojených sborov.

Národné shromaždenie Československej republiky usnieslo sa na tomto zákone:


Diel I.

Ochrana vážnosti a cti hodnosti príslušníkov ozbrojených sborov.

§ 1.

Každý príslušník vojska, Sboru národnej bezpečnosti a Sboru väzenskej stráže je povinný dbať na vážnosť a česť hodnosti príslušníka sboru, ku ktorému náleží.

§ 2.

(1) Ak sa skončí trestné konanie vedené vojenským súdom proti dôstojníkovi vojska, príslušníkovi Sboru národnej bezpečnosti alebo Sboru väzenskej stráže rozsudkom, vysloví v ňom súd, či bola činom, ktorý je predmetom konania, ohrozená vážnosť a česť hodnosti dôstojníka vojska, príslušníka Sboru národnej bezpečnosti alebo Sboru väzenskej stráže, alebo či k takému ohrozeniu nedošlo.

(2) Výrok podľa odseku 1 súd neurobí, ak ukladá obvinenému trest straty štátneho občianstva, straty čestných práv občianskych, vylúčenia z vojska alebo straty vojenskej hodnosti.

§ 3.

Na základe právoplatného výroku vojenského súdu, že vážnosť a česť hodnosti dôstojníka vojska, príslušníka Sboru národnej bezpečnosti alebo Sboru väzenskej stráže bola ohrozená, urobí príslušný minister podľa miery zavinenia a stupňa ohrozenia niektoré z opatrení podľa ďalších ustanovení tohto zákona alebo podľa ustanovení disciplinárneho poriadku.

Diel II.

Odňatie a sníženie hodnosti, preloženie do zálohy a zrušenie služobného pomeru.

§ 4.

(1) Príslušný minister môže odňať hodnosť dôstojníkovi alebo generálovi vojska ako i príslušníkovi Sboru národnej bezpečnosti alebo Sboru väzenskej stráže,

a) ktorý nie je oddaný ľudovodemokratickému zriadeniu,

b) o ktorom vojenský súd podľa § 2 ods. 1 vyslovil, že jeho činom bola ohrozená vážnosť a česť hodnosti dôstojníka vojska, príslušníka Sboru národnej bezpečnosti alebo Sboru väzenskej stráže,

c) u ktorého odňatie hodnosti navrhol orgán príslušný podľa ustanovení disciplinárneho poriadku,

d) ktorý ušiel do cudziny alebo ktorý sa z nej svojvoľne nevrátil,

e) ktorý vstúpil bez povolenia do cudzích vojenských služieb,

f) o ktorom vyjde dodatočne najavo, že pred svojím prijatím do sboru bol odsúdený a že bola vyslovená strata čestných práv občianskych,

g) o ktorom vyjde dodatočne najavo, že pred svojím prijatím do sboru spáchal trestný čin zo ziskuchtivosti alebo z iných nízkych pohnútok, i keď k jeho odsúdeniu alebo zavedeniu trestného konania proti nemu nedošlo preto, že tu boly okolnosti vylučujúce trestné stíhanie,

h) u ktorého odňatie hodnosti navrhol orgán, určený na to príslušným ministrom, pretože ako príslušník Sboru národnej bezpečnosti alebo Sboru väzenskej stráže po uplynutí skúšobného času vykazoval nedostatočný pracovný výkon alebo nie je na službu z iných než zdravotných dôvodov upotrebiteľný, alebo

ch) ktorý bol ako dôstojník alebo generál vojska mimo činnej služby, príslušník Sboru národnej bezpečnosti alebo Sboru väzenskej stráže vo výslužbe odsúdený občianskym trestným súdom a u ktorého nedošlo k strate hodnosti.

(2) Príslušný minister môže podľa ustanovení disciplinárneho poriadku odňať hodnosť dôstojníkovi alebo generálovi vojska mimo činnej služby, príslušníkovi Sboru národnej bezpečnosti alebo Sboru väzenskej stráže vo výslužbe, ktorý porušil v rovnošate vojenskú disciplínu alebo základné pravidlá občianskeho spolužitia.

§ 5.

Minister národnej obrany môže poddôstojníkovi vojska z povolania odňať hodnosť z dôvodov uvedených v § 4 ods. 1 písm. a), d), e), f), g) a poddôstojníkovi vojska vo výslužbe aj z dôvodu uvedeného v § 4 ods. 1 písm. ch) a § 4 ods. 2.

§ 6.

(1) Príslušný minister môže snížiť hodnosť dôstojníkovi alebo generálovi vojska, ako i príslušníkovi Sboru národnej bezpečnosti alebo Sboru väzenskej stráže,

a) o ktorom vojenský súd podľa § 2 ods. 1 vyslovil, že jeho činom bola ohrozená vážnosť a česť hodnosti dôstojníka vojska, príslušníka Sboru národnej bezpečnosti alebo Sboru väzenskej stráže,

b) u ktorého sníženie hodnosti navrhol orgán príslušný podľa ustanovení disciplinárneho poriadku, alebo

c) u ktorého sníženie hodnosti navrhol orgán určený na to príslušným ministrom, pretože vykazoval nedostatok odbornej spôsobilosti, potrebnej pre zastávanie miesta zodpovedajúceho jeho hodnosti.

(2) Príslušný minister môže podľa ustanovení disciplinárneho poriadku snížiť hodnosť dôstojníkovi alebo generálovi vojska, príslušníkovi Sboru národnej bezpečnosti alebo Sboru väzenskej stráže, ako i poddôstojníkovi vojska vo výslužbe, ktorý spáchal závažný čin, ktorý možno vybaviť podľa disciplinárneho poriadku.

§ 7.

Minister národnej obrany môže preložiť do zálohy dôstojníka alebo generála vojska z povolania,

a) ktorý bol podľa príslušných služobných predpisov v časových obdobiach nimi určených hodnotený ako nevyhovujúci,

b) o ktorom vojenský súd podľa § 2 ods. 1 vyslovil, že jeho činom bola ohrozená vážnosť a česť hodnosti dôstojníka vojska,

c) u ktorého preloženie do zálohy navrhol orgán príslušný podľa ustanovení disciplinárneho poriadku, alebo

d) ktorého ďalšie ponechanie v pomere dôstojníka z povolania by bolo na ujmu dôležitých vojenských alebo iných štátnych záujmov alebo ktorý nie je na službu z iných než zdravotných dôvodov upotrebiteľný.

§ 8.

Minister národnej obrany môže podľa ustanovení disciplinárneho poriadku prepustiť z činnej služby pred uplynutím záväzku poddôstojníka vojska z povolania, ak spáchal závažný čin, ktorý možno vybaviť podľa disciplinárneho poriadku.

§ 9.

Majorom a podplukovníkom možno odňať alebo snížiť hodnosť len so súhlasom vlády a plukovníkom a generálom len so súhlasom prezidenta republiky.

§ 10.

Minister národnej obrany môže proti vojenskému sudcovi urobiť opatrenie podľa § 4 ods. 1 písm. a), d), e), f) a g), § 6 ods. 1 písm. c), § 6 ods. 2 a § 7 písm. a) a d), len ak to navrhne orgán príslušný podľa disciplinárneho poriadku.

§ 11.

Príslušný minister môže poveriť vyšších veliteľov Sboru národnej bezpečnosti, poprípade Sboru väzenskej stráže, aby u strážmajstrov všetkých hodností robili opatrenia podľa §§ 4 a 6.

§ 12.

Služobný pomer príslušníka Sboru národnej bezpečnosti a Sboru väzenskej stráže sa zrušuje

a) dňom, keď nadobudne právoplatnosť rozsudok, ktorým mu bol uložený trest straty štátneho občianstva, straty čestných práv občianskych alebo straty vojenskej hodnosti, alebo

b) dňom odňatia hodnosti podľa § 4 ods. 1 písm. a) až h).

§ 13.

(1) Osobám, ktorým bola podľa §§ 4 a 5 odňatá hodnosť alebo ktoré boly podľa § 7 preložené do zálohy, nenáležia odpočivné platy (odbavné); pre tieto osoby platia obdobne ustanovenia §§ 7 a 8 zákona č. 281/1949 Sb., ktorým sa menia predpisy o prekladaní verejných zamestnancov do výslužby, a môže sa im vyplácať po čas 3 mesiacov príspevok na výživu podľa obdoby § 6 uvedeného zákona.

(2) Ustanovenie odseku 1 sa nevzťahuje na požívateľov odpočivných platov, ktorým bola hodnosť odňatá len z dôvodu uvedeného v § 4 ods. 1 písm. ch) a § 4 ods. 2.

(3) V prípadoch hodných osobitného zreteľa môže príslušný minister určiť, že sa ustanovenie odseku 1 nevzťahuje ani na iné osoby, ktorým bola podľa §§ 4 a 5 odňatá hodnosť alebo ktoré boly podľa § 7 preložené do zálohy, a priznať im odpočivné platy, ktoré by im náležaly podľa doterajších predpisov.

Diel III.

Rozšírenie disciplinárnej právomoci.

§ 14.

(1) Priestupky, ktoré spáchajú príslušníci vojska, Sboru národnej bezpečnosti alebo Sboru väzenskej stráže v činnej službe a ktoré podľa príslušných predpisov stíhajú národné výbory, sa stíhajú podľa disciplinárneho poriadku.

(2) Za priestupky uvedené v odseku 1 možno v konaní podľa disciplinárneho poriadku uložiť i tresty určené na ne príslušnými predpismi.

(3) Disciplinárna právomoc podľa odseku 1 zaniká dňom prepustenia z činnej služby, ak nebol do toho času za priestupok právoplatne uložený trest.

§ 15.

(1) Vojenskej disciplinárnej právomoci podliehajú aj

a) odvedenci pre neplnenie predpísanej povinnosti o hlásení pri odchode do základnej alebo náhradnej služby,

b) osoby, ktoré maly nastúpiť službu v brannej moci, pre nenastúpenie tejto služby, pokiaľ nejde o trestný čin.

(2) Disciplinárnej právomoci podliehajú ďalej dôstojníci a generáli vojska mimo činnej služby a poddôstojníci vojska vo výslužbe, príslušníci Sboru národnej bezpečnosti alebo Sboru väzenskej stráže vo výslužbe pre disciplinárne priestupky spáchané v rovnošate.


Diel IV.

Prechodné a záverečné ustanovenia.

§ 16.

(1) Disciplinárny poriadok československej brannej moci vydá prezident republiky ako hlavný veliteľ brannej moci (§ 74 ods. 1 č. 12 Ústavy).

(2) Disciplinárny poriadok pre príslušníkov Sboru národnej bezpečnosti vydá minister národnej bezpečnosti a pre príslušníkov Sboru väzenskej stráže minister spravodlivosti podľa obdoby Disciplinárneho poriadku československej brannej moci.

§ 17.

(1) Všetky doterajšie predpisy, ktoré upravujú veci, na ktoré sa vzťahuje tento zákon, sa zrušujú. Najmä sa zrušuje zákon č. 154/1923 Sb., o vojenskom disciplinárnom a kárnom práve, ako aj o odňatí vojenskej hodnosti a preložení do výslužby správnym konaním, v znení predpisov ho meniacich a doplňujúcich (vyhláška č. 57/1947 Sb.); kárne konanie, ktoré bolo v deň začiatku účinnosti tohto zákona už začaté, sa však dokončí podľa doterajších predpisov.

(2) Ďalej sa zrušuje nariadenie Národného výboru československého č. 21/1918 Sb., o prísahe vojsk československých, v znení zákona č. 169/1919 Sb.

(3) Kde sa v doterajších predpisoch hovorí o kárnych výboroch, kárnom konaní alebo kárnych meritórnych rozhodnutiach (nálezoch), rozumejú sa tým naďalej orgány, konanie a výroky podľa ustanovení disciplinárnych poriadkov alebo konanie a výroky vojenských súdov podľa § 2.

§ 18.

Tento zákon nadobúda účinnosť pokiaľ ide o Sbor národnej bezpečnosti a Sbor väzenskej stráže dňom 1. augusta 1950, inak dňom 1. októbra 1950; vykonajú ho ministri národnej obrany, národnej bezpečnosti a spravodlivosti.


Gottwald v. r.

Dr. John v. r.

Zápotocký v. r.

Dr. Čepička v. r.

Kopřiva v. r.

Dr. Rais v. r.