Zákon č. 63/1950 Zb.Zákon o úprave hospodárenia s tabakom, soľou a liehom a o zrušení štátnych finančných monopolov

Čiastka 29/1950
Platnosť od 09.06.1950 do19.05.2016
Účinnosť od 01.06.2010 do19.05.2016
Zrušený 335/2011 Z. z.
Redakčná poznámka

Zákon č. 89/2016 Z. z. vložil do zákona č. 355/2011 Z. z. nový § 17a, ktorý je zrušovacím ustanovením pre zákon č. 63/1950 Zb.